Foto: Jon Terje Hellgren Hansen

Nordland

E6 Megården-Mørsvikbotn, her er det bevilget penger til forberedende arbeider, men det kreves en ordinær oppstartbevilgning, dette er en av de verste strekningene på E6 med en rekke tunneler som ikke oppfyller gjeldende sikkerhetsforskrifter ,det haster derfor med få realisert prosjektet av hensyn til trafikksikkerhet og fremkommelighet.

Troms og Finnmark

E45 Kløfta er en flaskehals for tungtransporten med fremkommelighetsproblemer om vinteren og rasfare både sommer og vinter. Her trenges det bevilgning til forberedende arbeider slik at anbudet kan lyses ut i løpet av 2022.

Parsellen Akkarfjord- Jansvatnet på RV 94 forslås tatt over programområdemidler, det vil si at det skal konkurrere om en pott som Statens vegvesen disponerer på landsbasis. Her må SVV faktisk prioritere prosjektet og komme i gang i 2022

E8 Lavangsdalen

Under forutsetning av at Statens vegvesen har planene klare, så bør det bygges midtdeler på gjenstående strekning. Det er ett ulykkesutsatt område med stor trafikk, derfor haster det med å komme i gang noe som forutsetter oppstartbevilgning.

Nye Veier

Nye Veier er tildelt 3 nye prosjekter på E6 i Nord-Norge, disse er: Olderdalen- Langslett i Nord -Troms, Nordkjosbotn- Hatteng i Nord Troms og Sørelva-Borkamo i Nordland. Alle viktige strekninger som ikke oppfyller kravene til et trafikksikkert og effektivt veinett. vi forventer at disse blir prioritert av styret i Nye veier. Nye veier må bli tilført nødvendig likviditet til en hurtig gjennomføring av sine tildelte prosjekter.

Fylkesveier

Vedlikeholdsetterslepet på fylkesveinettet i Nord Norge nærmer seg 20 mrd. Opptrappingsplanen som ligger inne i den nylige vedtatte NTP må forseres dersom vi i overskuelig framtid skal klare å innhente etterslepet, vi kan ikke leve med en situasjon der det er 80 prosent større risiko for å bli hardt skadd eller drept på en fylkesvei kontra riksvei.

Døgnhvileplasser og rasteplasser

Lastebilsjåførene er pålagt ett strengt regime for kjøre og hviletid noe vi støtter av hensyn til trafikksikkerhet og HMS for sjåførene. For å gjennomføre hviletiden er sjåførene avhengige av steder å parkere bilen og samtidig ha tilgang til grunnleggende behov som toalett og ett sted å ta seg en dusj. I Troms og Finnmark finnes det fire slike døgnhvileplasser, det er håpløst langt unna behovet, i Tromsø eksisterer det ikke ett slikt tilbud! I Nordland er det litt bedre. Vi forventer at bevilgninger til døgnhvileplasser og rasteplasser som er åpne hele året styrkes.

Odd-Hugo Pedersen

Regionsjef

Norges Lastebileier-Forbund