Kautokeino kommune er Norges største reindriftskommune og en stor del av befolkningen livnærer seg av det naturen har å gi.

Kautokeino kommune legger herved frem et tydelig standpunkt om at vi er sterkt imot ødeleggelser av naturen og menneskerettighetsbrudd i form av inngrep som bygging av vindturbiner representerer.

Staten har allerede brutt menneskerettighetene i Fosensaken, og gjør det også nå med planene om elektrifisering av Melkøya. SP artikkel 27 verner om minoritetenes rettighet til å leve av sin egen kultur. I tillegg er den norske stat forpliktet til å verne om samiske barns rett til å kunne leve og utvikle seg i sin egen kultur etter barnekonvensjonens artikkel nr. 30 Beiteland er grunnlaget for reindrifta og de som benytter seg av naturen.

Naturen er grunnlaget for nødvendig tradisjonelt samisk livsutfoldelse, og derfor også grunnlaget for samisk kultur. Kommunen påminner statlige myndigheter om at industrietableringer som innskrenker, forurenser, skader og ødelegger mye landområder forutsetter ifølge folkeretten fritt og informert forhåndssamtykke fra rettighetshaverne.

Selvsagt er strøm nødvendig, men dette skal ikke gå utover primærnæringene og bruken av naturen og livsutfoldelsen som er beskyttet gjennom menneskerettighetene i Norge. Det er også planlagt vindmøller i sommerbeiteområdene til reindrifta i Kautokeino.

Slike inngrep går utover vår rettssikkerhet og helse, både fysisk og psykisk. Derfor anmoder vi sterkt om at våre kommuner, der hvor vi har våre sommerbeiter, motsetter seg slike utbygninger både på grunn av reindrifta og deres egen befolkning i de respektive kommuner som har sitt utkomme fra naturen.

Vi anmoder statlige myndigheter om å slutte med menneskerettighetsbrudd. Vi sender varme hilsninger og takk til alle samiske ungdommer og andre samer som i hovedstaden og andre steder har demonstrert mot og synliggjort menneskerettighetsbrudd.

Kautokeino kommunestyre

Enstemmig vedtatt