Administrerende direktør har bedt om at styret i Finnmarkssykehuset vedtar hans tilrådning om å legge ned dagkirurgi ved Klinikk Alta med virkning fra og med 27. februar.

Som en er vel kjent med ble det i høst startet opp et arbeid der en ser på funksjons- og oppgavefordelingen innad i hele Helse Nord. Arbeidsgruppe 1 som så på akutt- og fødetilbudet kom med forslag om å legge ned dagkirurgien i Alta. Gruppen tilrådde også fjerning av akutt kirurgi og ortopedi i Narvik og Lofoten.

Dette skulle sammen med arbeidet fra de andre gruppene opp i Styret i Helse Nord i januar før det skulle ut på en bred høring i 8 uker. Det ble ikke helt slik, flertallet i styret mente at arbeidet som var gjort inkludert ROS analysen ikke var godt nok. Direktør Marit Lind trakk saken før det kom til en avstemming.

Ny sammensetning av styret i Helse Nord gir muligens et annet resultat når det kommer opp igjen på agendaen. I mellomtiden har helse- og omsorgsministeren i sin sykehustale fredet akutt og fødetilbudet i Narvik og Lofoten.

Forslaget til administrerende direktør Hope om å legge ned dagkirurgi i Alta kom på styremøtet i desember. Flertallet i styret stemte da for at det måtte gjøres en ROS- analyse. Det ble også spurt om en burde sende forslaget til AD ut på en bred høring . Det mente styreleder ikke det var behov for, men det ble sagt at de som ville sende inn et høringssvar var velkommen til det.

I etterkant har det vært mye å lese i media der både styreleder Lena Helli Nymo og administrerende direktør har uttalt seg.

Styreleder har sagt at en har ikke tid til å vente på et vedtak i Helse Nord da økonomien i Finnmarkssykehuset ser så dårlig. Administrerende direktør sier at det er få pasienten som kommer til å bli rammet. I media står det et innlegg fra AD fredag den 29. desember med tittelen; «Den vanskelige virkeligheten». Der framgår det at i 2023 ble operert 226 pasienter i Alta og ser en bort fra bla. over 100 øre-, nese- og halsoperasjoner så er det bare 100 som flyttes fra Alta til Hammerfest. 20 til 30 av disse burde ikke etter nasjonale retningslinjer blitt gjort i følge Hope.

Det har vært gjort en revisjon av skulderkirurgien i Helse Nord der også Finnmarkssykehuset ble gransket. Det ble ikke funnet at det var operert på feil grunnlag av vår ortoped i Finnmarkssykehuset (det ble stilt spørsmål kun vedrørende en pasient), noe som den nye medisinske fagsjefen som var med på arbeidet trolig kan bekrefte. Vår skulderkirurg har også sagt seg mer en villig til å møte styret og forklare seg.

Når det tekkes fram tall har jeg følgende tall for DKI Alta i 2022:

  • Antall operasjoner totalt: 335

  • Øre-, nese-, hals: 104

  • Ortopedi: 164 ( hvor 28 var i lokalbedøvelse)

  • Kirurgi: 44

I tillegg ble det gjort 153 operasjoner ved DKI Aleris og 256 operasjoner ved DKI UNN. Operasjoner som gjørers ved DKI Aleris og DKI UNN kan eventuelt gjøres i Alta.

Gjennom ROS-analysen, som er gjort i forkant av saken om nedleggelse av dagkirurgi i Alta, har man sett på risikoen ved å legge ned all dagkirurgi i Alta. Jeg var opprinnelig med i denne gruppen, men da tidspunktet for analysen ble endret kunne jeg ikke være med likevel.

En har funnet det å være lav risiko ved fjerning av all dagkirurgi i Alta. ROS- analysen vil bli sendt ut sammen med sakspapirene til styremøtet 27. februar. Men jeg har sendt inn mine merknader til analysen.

Min påstand er følgende med tanke på å bevare dagkirurgien/bygge opp dagkiurgi i Alta.

1. Det vil være gunstig å bygge opp Alta som et dagkirurgisk senter med 2 operasjonsstuer. Selv med en stue som nå vil det samlet sett være gunstig.

2. Forutsigbarheten for pasienten vil være bedre med kortere ventetider og mindre fare for strykninger.

3. Det vil gi bedre rom for større elektiv kirurgi i Hammerfest og Kirkenes.

4. Ved å gjøre mer dagkirurgi i Alta vil det gi større plass for å gjøre mer ortopedisk traume kirurgi i Hammerfest. Det vil styrke akuttkirurgien i Finnmarkssykehuset og ved UNN.

5. En får en bedre utdanning av leger i ortopedi og kirurgi ved at de kan være med til Alta og i tillegg kan en ta flere større operasjoner i Hammerfest. Det er bare Hammerfest som har utdanning i ortopedi.

6.Oppbygging av DKI i Alta med to operasjonsstuer styrker også beredskapen i Finnmark.

Øre-, nese- og halskirurgi er vernet i Alta fram til høsten. Hva som skjer etter det er usikkert.

Finnmarkssykehuset har nå en unik mulighet til å stryke pasientbehandlingen for de som trenger operasjoner, styrke utdanningen og bedre beredskapen. Og det er helt galt å sette dette opp i mot behandlingen av kronisk syke. Det er rom for å bygge opp begge deler ved Klinikk Alta.

Jeg oppfordrer til at det sendes inn høringsuttalelse i denne saken til: Styreleder Lena Nymo Helli på mail: Lena.Nymo.Helli@finnmarkssykehuset.no

og til foretakssekretær Beate Juliussen Beate.Juliussen@finnmarkssykehuset.no med kopi til Postmottak Finnmarkssykehuset postmottak@finnmarkssykehuset.no

Thoralf Enge

Foretakstillitsvalgt, DNLF