Finnmarkssykehuset vedtak om å legge ned dagkirurgiske tilbud i Alta, stoppe ambulering av helsepersonell og gå over til å fjerndiagnostisere pasienter ved hjelp av digitale løsninger, er tiltak som er i strid med flere punkt i regjeringens politiske plattform.

I Hurdalsplattformen sier regjeringen at den vil: Utvikle og styrke det desentraliserte sykehustilbudet i Norge, flytte mer av den elektive virksomheten ut til lokalsykehus, og styrke den lokale akuttberedskapen.

Det er med stor uro og bekymring vi ser at styret i Finnmarkssykehuset fatter vedtak i strid med det norske myndigheter har gitt dem i oppdrag å gjennomføre. Det er nødvendig å stille spørsmål om myndighetene har mistet den politiske og demokratiske kontrollen med Finnmarkssykehuset.

I NOU 2023:8 (Fellesskapets sykehus – Styring, finansiering, samhandling og ledelse) slåes det fast at: «Helseforetaksmodellen innebærer at det er større avstand mellom politikere og de som utformer og leverer tjenestene enn tilfellet ville vært i en forvaltningsmodell. Den formelle politiske styringen skjer fra staten ved Stortinget og regjeringen. Lokale- og regionale politiske nivå (kommuner og fylkeskommuner) har ingen formell innflytelse på beslutningene som gjøres. Det gir de regionale helseforetakene stort ansvar, men også stor makt, både i form av definisjonsmakt og beslutningsmakt. For at modellen skal få legitimitet, er det dermed avgjørende at prosessene fram mot beslutning er kjennetegnet av åpenhet og medvirkning og innflytelse fra folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner, innenfor rammene som følger av det statlige eierskapet».

Det styret i Finnmarkssykehuset nå gjør, synliggjør med all tydelighet at åpenhet, medvirkning og innflytelse fra folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner ikke er noe de ikke vektlegger.

Når de da heller ikke ser ut til å forholde seg til Storting og regjering, så er viktige deler av helsepolitikken uten politisk kontroll. Det er svært alvorlig.

Vår jobb som lokalpolitikere er å være tydelige også med egen regjering, i tillit til at vi blir hørt og tatt på alvor. Nå varsler vi om en alvorlig situasjon som rammer viktige spesialisthelsetjenester i Alta og som direkte går imot ett annet punkt i Hurdalsplattformen: Følge opp prosessen for å videreutvikle spesialisthelsetjenester ved Klinikk Alta.

Helse Nords planer for oppgave- og funksjonsdeling ville gitt tilsvarende dramatiske kutt i Nordland. Da grep vår helseminister, Ingvild Kjerkhol inn og stoppet planene.

Nå, kjære Ingvild, må du gripe inn og sikre at regjeringens løfter i Hurdalsplattformen ikke blir visket ut av et helseforetak som har mistet av syne at de er underlagt nasjonal politisk kontroll.

Monica Nielsen, ordfører i Alta

Bente Haug, leder Alta Arbeiderparti