Vi er usikre på om fakler og frustrasjon gjør inntrykk på ledelsen og styret i helseforetaket, men alternativet er et passivt svik mot alle de menneskene, pasientene og familiene som har kjent nedprioriteringen på kroppen.

Satsingen på Klinikk Alta har langt på vei fungert som et kompromiss og som en forlengelse av Altamodellen, men forventningene er naturligvis at den mest folkerike regionen i Finnmark får tilført sykehustjenester etter behov og i takt med den demografiske utviklingen. Det er etter vår mening sunn fornuft å tilby nære og stedlige tjenester til både kronisk og akutt syke mennesker der de befinner seg, i stedet for å reise bort helsemilliardene.

Kontrasten mellom de politiske løftene fra myndighetene og kuttforslagene til administrasjonen i Finnmarkssykehuset er store. Regjeringens politiske plattform fra Hurdal handler om oppbygging av sykehustjenester, ikke kutt i ambulerende kirurgi eller svekket stedlig rusbehandling vegg i vegg med satsing på psykisk helse.

Nedlegging av dagkirurgi og TSB i Alta er stikk i strid med tenkningen bak den årlige, øremerkede styrkingen av Klinikk Alta med 25 millioner kroner. Det er lettere absurd at svaret på regjeringens løft for Klinikk Alta, møtes med budsjettkutt i det lokale helseforetaket.

Det oppfattes slett ikke som noen trøst at Døgnenheten Tana skal legges ned for å øke antall plasser i Alta. Tvert imot bør Øst-Finnmark ha et nært og velfungerende tilbud, i tråd med det som sies i Hurdalsplattformen og i tråd med sykehustalen til helseministeren for et par uker siden. Vi lever i et demokrati, ikke et teknokrati der byråkratene regjerer.

Vi tror også budsjettprosessen sprer mistillit, i den forstand at direktøren er krystallklar på at dagkirurgien i Alta skal nedskaleres for å styrke Hammerfest sykehus, uansett hva som måtte komme fram i analyser og høringer. Det er for så vidt klar tale, men foretakets prioriteringer krasjer fundamentalt med regjeringens visjoner. Vi har respekt for at det må tas grep for å bøte på mangelen på fagfolk, men det er vanskelig få øye på den helheten man smykker seg med.

Lukkethet er heller ingen god ide, jamfør sladding og mangel på åpenhet rundt rapporten som skulle anskueliggjøre mulighetene for et dagkirurgisk senter i Alta, også da i lys av millionbevilgninger fra Stortinget. Våre folkevalgte blir satt på gangen og mistroen øker til både helseforetaket og den helseforetaksmodellen vi har hatt i drøyt 20 år.

Alt dette gjør at vi er usikre på om folkelige protester gjør inntrykk på Finnmarkssykehuset styre og direktør Hope, som prisverdig nok tar turen til Alta for å møte lokale politikere. Kunnskapsgrunnlaget og tenkningen bak kuttforslaget fortjener en begrunnelse ansikt til ansikt, men vi håper det også handler om å lytte. Kanskje også til opinionen og historiene bak faklene.