Det har nylig vært gjennomført en av de største militære øvelser som har vært her i nord, og den første etter at Finland og nå sist Sverige er kommet med i NATO.

Øvelsen er viktig sett i forhold til den sikkerhetspolitiske situasjonen verden står i, men det er også en stor test på hvordan det står til med infrastrukturen på Nordkalotten.

Jeg regner med at det blir foretatt en god evaluering i etterkant av øvelsen også i forhold til hvordan det står til med transport og forflytnings mulighetene for personell og materiell både her i Nord-Norge, men også i våre naboland.

  Dette er en viktig evaluering å gjøre, som også bør kunne vektlegges når Nasjonal transportplan (NTP) nå skal fremlegges og siden behandles på Stortinget.

Det er av avgjørende betydning at forflytninger kan skje raskt og effektivt i en krise/krigs tilfelle, og da vil aksen fra Bjerkvik og nordover bli sentral i å forsvare landet. Først i form av egne avdelinger, og etter hvert også allierte forsterkninger og forsyninger.

Det vi vet i dag er at det finnes mange flaskehalser og en veistandard som er langt under det som bør være akseptabelt sett i et beredskapsperspektiv. Det er også slik, at om det er en del veier som blir nevnt som forsvarsveier der det pågår mye øvingsaktiviteter gjennom hele året, så vil hele infrastrukturen i en gitt situasjon være særdeles viktig sett i et forsvarsperspektiv.

  Det gjelder både riks og fylkesveier, havner og farleder, samt jernbaneforbindelse Norge-Sverige og Norge-Finland.

Gjennom øvelsen som pågikk i grenseområdene mellom 3 land og mellom Troms og Finnmark fylke, så har vi sett hvor lammende det er for forflytningen når tungtransport blir stående fast på Kåfjordbergan, når bruer på E6 ikke tåler vekten av tungtransport med stridsvogner, eller Kløfta i Alta må stenges på grunn av fremkommelighet.

Så er det jo også slik at det sivile samfunn skal gå sin gang. Mat og andre varer skal fraktes rundt i landsdelen. Fisk skal ut på kontinentet og kraftfor skal fraktes til gårdsbrukene rundt om i landsdelen. Alt dette skal skje via den samme infrastrukturen også i en krisetid

Det blir derfor interessant å følge med på hva regjeringen tenker å prioritere i Nasjonal transportplan som kommer på fredag. Det nytter ikke bare å flytte prosjekter mellom Nye veier og Statens vegvesen, det trenges en kraftig prioritering av Nordområdene gjennom økte bevilgninger til samferdsel, og ikke bare gjennom festtaler.

Denne prioriteringen må medføre gode og viktige infrastrukturtiltak allerede i første del av NTP-perioden.

Innlegget ble skrevet i forkant av fremlegget av NTP.

Nils Einar Samuelsen, KrF

Gruppeleder i fylkestinget i Troms