Ingen annen by eller region i Norge opplever slik behandling som Alta og Kautokeino regionen utsettes for nå. Hvis dette blir stående i framtiden, så har prinsippet om likebehandling av innbyggerne i Norge blitt satt helt til side.  De grep som nå skjer i Helse Nord og ved Finnmark sykehuset setter helsetjenestene i vår region flere tiår tilbake.

Vi forventer at Alta og Kautokeino-regionen, med den største befolkningstetthet i fylket, får et styrket helsetilbud og ikke det motsatte.

Direktør Hope er satt til å gjøre en jobb som ikke er gjennomførbar.  Det er ikke mulig å drive kostnadseffektivt når effektiviseringsgrunnlaget allerede er borte!  Hver dag dropper det ut nye saker i en omstillingsprosess som bærer preg av panikk.

Finnmark KrF ba i en årsmøteuttalelse regjering og Stortinget starte en prosess for å avvikle helseforetakene.  Disse må finansieres og ledes på en annen måte enn i dag. Det vi opplever i vår region i dag understreker viktigheten av dette!

Dagens organisering er kun egnet til å sette lokalsamfunn opp mot hverandre. Dette er ødeleggende!

Alta KrF er ganske sikker på at det med nåværende ledelse og organisering vil det ikke komme tiltak som reversere eller styrke nærtilbudene for vår befolkning.  Driftsutfordringene og sentraliseringskreftene rundt de to etablerte sykehusmiljøene er for store til at det motsatte blir å skje. Med dette som bakgrunnsteppe har vi stor forståelse for at politisk ledelse i Alta nå sonderer om private aktører kan ta tomrommet etter at det offentlige trekker seg ut.

Ordfører Monica Nielsen må straks be helseminister Jan Christian Vestre om å komme til Alta NÅ. Vestre må møte politikerne og befolkningen i Alta og forklare hva han har av planer for helsetjenestene for fylkets største befolkning.

Alta Krf er sikker på at helse- og omsorgsminister Vestre vil få svært viktige innspill som vil åpne øynene på den nye statsråden. Vi forskutterer noen innspill her:

·       Regjeringen valgte å opprettholde Gravdal sykehus i Lofoten. Her er avstanden til Stokmarknes sykehus 129 km. Vei og kommunikasjon er ikke en utfordring slik vi opplever her. Befolkningsgrunnlaget i vest – Lofoten er mindre enn Alta og Kautokeino regionen. Hvorfor var likhet og nærhet til tjenestene så mye viktigere i Lofoten en de er i Finnmark?

·       Hensyn til beredskap- og forsvarspolitiske interesser veide så tungt at tilbudet i Narvik ble skjermet. Hvordan vurderer regjeringen dette forholdet i Finnmark?

·       Hvis han tillater at foretakene fortsetter å legge bedriftsøkonomiske hensyn til grunn for dimensjonering av sine tjenester til befolkningen, så er veien kort til et svekket offentlige helsetilbud. Veien åpnes opp for betydelig økning av private helsetjenester. Dette er vel ikke villet politikk for en AP-statsråd?

·       Alta har vært i kontinuerlig vekst over mange år og nærmer seg 25 000 innbyggere. Hvorfor reverseres tjenestene for fødende, akutt, kirurgi mv. for vår befolkning mens sammenlignbare byer som Harstad, Narvik, Mo i Rana, Mosjøen opprettholder tjenester til sin nærbefolkning. Ingen av disse stedene har værmessige og geografiske forhold i disfavør som vår region.

Nå er det tid for å sette en fot i bakken før enda flere tjenester smuldrer og rakner bort!

Knut Klevstad

Alta KrF