Regjeringen har sammen med SV fremmet en tiltakspakke for Øst-Finnmark. Utdanningsfeltet er tilgodesett med 11 mill til renovering av et basseng ved Pasvik folkehøyskole (!) og 5 mill til kompetansemidler og studieplasser. Ytterligere 14 mill skal på sikt kanaliseres gjennom UiT til studier innen reiseliv, entreprenørskap, sikkerhet og beredskap i Kirkenes.

Styrking av grunnskolen er ikke nevnt. Der er situasjonen at på trinn 1-4, hvor den viktige første lese-, skrive- og regneopplæringen finner sted, blir 10 prosent av undervisningen i storfylket Troms og Finnmark gitt av ufaglærte. I Berlevåg er denne prosenten null, og de tre bykommunene Vardø, Vadsø og Sør-Varanger ligger den under fylkesgjennomsnittet. Men i de øvrige fem kommunene ligger den høyere og varierer mellom 17 og 47 prosent.

Det er ikke vanskelig å forstå at folk flytter fra disse kommunene når deres barn avspises med så svakt utdanningstilbud. Studier av såkalte skolebidrags-indikatorer, hva skoler bidro med til elevenes læring når det ble korrigert for sosioøkonomiske faktorer, viste at det gamle Finnmark lå helt på bunnen – det må ha med lærergruppen relativt svake kompetanse å gjøre.

Både denne og den forrige regjeringen har drevet aktiv rasjonering av lærere, ved å sette opptakskravene til lærerutdanning så høyt at studieplassene ikke fylles. Alta har hatt rekrutteringsproblemer lenge, men nå gjelder dette lærerutdanninger over hele landet. Et offentlig utvalg har forslått å fjerne opptakskravene, men det foreligger så langt ingen signaler om at det vil bli gjort ved årets opptak. Man burde kunne gjøre noe ved det såkalte suppleringsopptaket på slutten av sommeren.

Jeg har tidligere foreslått en lærernorm for utkantene. Den kunne prøves ut i forlengelsen av tiltakspakka. Normen kunne være at ved skoler med f eks 10 prosent ufaglærte bør alle lærere få f eks 20 prosent høyere lønn, stigende til f eks 50 prosent etter fem år. Det er ikke så kostbart, fordi det stort sett er tale om små skoler. Like viktig: Etter fem år må de få fortrinn til stillinger i et par kommuner de selv velger. Dette er viktig også for de nye ordninger for eldreomsorgen: Lærernes foreldre kan da trekke dem inn i planleggingen av sin egen alderdom .. .

Å etablere tiltakspakker som ikke gjør noe med svakheter i grunnutdanningen blir som å bygge sitt hus på sandgrunn.

Karl Øyvind Jordell

Prof. emeritus

Universitetet i Oslo