Det må ikke herske noen tvil om at Arbeiderpartiet vil bruke masser fra Kløfta til den nye veiparsellen gjennom Eiby når parsellen er klar.

Så blir spørsmålet om hvorfor våre partikolleger på fylket stemmer slik de gjorde på forslaget fra Venstre?

Bakgrunnen er at Statens vegvesen i sin planlegging av E45 Kløfta og en ny veiparsell i Eiby, ser det som to separate prosjekter. E45 på strekninga som berører Eiby ligger ikke i dagens NTP, da verken reguleringsplanen eller valg av parsell er ferdig.

Å ta inn et «uferdig Eiby-prosjekt» vil etter flertallets vurdering bidra til å øke kostnadene til E45 Kløfta ytterligere på toppen av kostnadsveksten, samt at E45 Kløfta utsettes ennå mer i tid.

For Arbeiderpartiet er det viktig at E45 Kløfta kommer i gang så snart som mulig. En utsettelse har vi verken tid eller råd til – til det er utfordringene med dagens vei gjennom Kløfta for store.

Vårt budskap til våre stortingspolitikere er svært tydelig - E45 Kløfta må få startordre i statsbudsjettet for 2024, og at Eiby snarlig må planlegges ferdig slik at denne kan profittere på bruk av massene fra Kløfta når dette prosjektet er igangsatt.

La det være klart - Arbeiderpartiet både lokalt, regionalt og nasjonalt arbeider for en snarlig gjennomføring av E45 Kløfta. Vi ønsker videre en ny veitrase gjennom Eiby og at det er både fornuftig og økonomisk å gjenbruke massene fra Kløfta  i Eiby når ny trase både er valgt, regulert og igangsatt.

Kåre Simensen

Leder Alta Arbeiderparti