Rådmannens budsjettforslag for 2022 er dårlig nytt for de mest sårbare barna i vår kommune. I et forebyggende og helsefremmende perspektiv vil det kunne gi dramatiske konsekvenser. Det foreslås kutt på til sammen 9 stillinger innenfor flere hjelpetjenester som Tiltaksteamet, PPT, ressurspedagoger i barnehagene og APST (Ambulant Pedagogisk Støttesystem).

Alle disse er sentrale for å kunne oppdage og gi god hjelp så tidlig som mulig, og et kutt i disse tjenestene medfører at problemene kan vokse seg store og det blir desto vanskeligere å få gitt den hjelpa de trenger.

Oppveksten vår har mye å si for hvordan vi håndterer voksenlivet. Dersom vi ikke får gitt riktig hjelp til riktig tid vil det føre til mer inngripende og kostbare tiltak. Forskning viser at for hver krone du putter inn i forebygging av blant annet adferdsvansker får du igjen 84 ganger innsatsen.

Problemet er sektortenkningen i kommunen, hvor forebyggingen skjer på et budsjett, mens innsparingen på et annet. Det er derfor vanskelig å måle resultatene av forebygging økonomisk, men faktum er at både de økonomiske og menneskelige besparelsene er enorme på lang sikt.

Til tross for sektortenkningen er det imidlertid det samme kommunestyret som styrer alle sektorene og som har det overordnede ansvaret for tjenestene. Det er de samme politikerne som har ansvar for å følge opp mål og intensjoner i «Se meg tidlig» og kommunens folkehelseplan. Det er de samme politikerne som skal sørge for gode rammer for å gi alle barn like muligheter til å lykkes.

Med dagens budsjettforslag oppfyller man ingen av disse…

Utdanningsforbundet Alta