Kommunedirektørene i Rana, Bodø, Harstad, Tromsø, Alta og Narvik sendte før helgen ut en kronikk som tar for seg samhandlingen mellom Helse Nord og de nordnorske kommunene.

Denne har skapt reaksjoner. Her kommer noen presiseringer.

Kronikken er et innspill til deler av de utfordringene Helse Nord selv beskriver i sitt høringsutkast «Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord».

«Helse Nord ber om hjelp fra kommunene i sitt høringsutkast. Det er et faktum at en velfungerende, bærekraftig spesialisthelsetjeneste avhenger av en tilsvarende velfungerende og bærekraftig kommunehelsetjeneste. Vi ønsker å være en del av løsningen. Byene er motoren, som må løfte landsdelen inn i framtida.», skriver vi blant annet i vår kronikk.

I kronikken skisserer vi videre noen mulige tilnærmingsmåter til dette, og vi peker på at det er vi som er de største kommunene som har muligheter til å ta i et tak.

«De seks største kommunene i regionen representerer 46 prosent av befolkningen i nord. Disse seks bykommunene har nødvendig kapasitet, faglig styrke, erfaring og utholdenhet til å gå foran og å være en god samarbeidspartner for Helse Nord og helse- og omsorgsdepartementet i utviklingen av en bedre og mer bærekraftig samarbeidsmodell.», skriver vi og foreslår at det opprettes en arbeidsgruppe der de største kommunene er representert.

Samtlige ordførere i Lofoten og Vesterålen, ordførere og ledere av Interkommunale politiske råd i Lofoten- og Vesterålen gikk i et debattinnlegg mandag kraftig i rette med kronikken. I debattinnlegget blir vi indirekte beskyldt for å ville tukle med sykehusenes funksjons- og oppgavefordeling.

Det stemmer ikke. Det vi har gjort er å foreslå en forsøkskommuneordning der målet er å finne nye løsninger på utfordringene i vår felles helsetjeneste. Initiativet, som er tatt i beste hensikt, blir dessverre tolket som om de seks største kommunene ønsker å ta definisjonsmakten på bekostning av de mindre kommunene.

Dette er ikke vår intensjon. Vi ønsker en sterk kommunal tilstedeværelse og medvirkning i alle prosesser vi ser må komme, hvis vi skal være i stand til å løse våre lovpålagte oppgaver.

Vi er opptatt av at utfordringene som ligger i skjæringspunktet mellom primær- og spesialisthelsetjenesten, som for eksempel problemene med utskrivningsklare pasienter, hvor vi i våre seks kommuner står for en stor del av utfordringene, og må finne en løsning innenfor rammer som kommunene kan leve med. Det gjelder både økonomisk og bemanningsmessig.

Vi har i dag store utfordringer som har potensial til å kvele økonomien i alle nordnorske kommuner, store som små. Disse er knyttet til:

Å rekruttere og beholde helsepersonell

Å redusere innleie fra vikarbyråer

Å få ned køen av utskrivningsklare pasienter

Dette løser seg ikke av seg selv. Vi må aktivt gjøre noe for å ta kontroll.

Det er beklagelig dersom vårt initiativ blir lest som et innlegg i en sentrum-periferi-diskusjon. Vi trenger gode, fremtidsrettede løsninger som favner hele landsdelen. Vi har signalisert vilje og kapasitet til å ta en rolle. Men det skal ikke skje på bekostning av andre.

Kritikken som rettes mot oss bommer dessverre i det alt vesentligste når vår kronikk blir tillagt å røre ved funksjons- og oppgavefordelingen mellom Helse Nords sykehus; altså hvilke sykehus i landsdelen som skal inneholde hva.

Dette mener vi ingenting om. Kronikken nevner ikke denne problematikken i det hele tatt.

Vår kronikk er kun et innspill til hvordan vi kan etablere et best mulig samarbeid mellom Helse Nord og kommunene.

Som vi skriver: «…vi erfarer hver eneste dag hvor krevende det er å opprettholde kvalitet og bredde i helsetilbudet til våre innbyggere. Omfanget av utskrivningsklare pasienter i sykehus, hvor det er forventet et kommunalt tilbud, øker. Vi sliter med å rekruttere nok og riktig kompetanse, budsjettene lyser rødt og det er svært krevende å omstille tjenestene raskt nok for å møte de endrede behovene. (...) Kommunene står for 90 % av helsetjenestene som innbyggerne mottar, fra vugge til grav. Oppgaven er formidabel.»

Dette handler slett ikke om lokalisering av sykehus, somatikk eller psykiatri – men om hvordan samhandlingen mellom Helse Nord og kommunene kan bli best mulig, helt uavhengig av hvor sykehusene i landsdelen er lokalisert eller hva de enkelte sykehusene skal inneholde.

Dette er en sak som er altfor viktig til at vi skal bli uenige oss imellom. Og så kan vi gjerne medgi at vi kunne vært tydeligere med å klargjøre premisset for det vi har skrevet i kronikken.

Stig Tore Johnsen, kommunedirektør i Tromsø kommune

Kjell Hugvik, kommunedirektør i Bodø kommune

Robert Pettersen, kommunedirektør i Rana kommune,

Børge Toft, kommunedirektør i Harstad kommune

Oddvar Konst, kommunedirektør i Alta kommune

Lars Skjønnås, rådmann i Narvik kommune