Like etter krigen ble FN opprettet. Intensjonen var å invitere alle fredselskende nasjoner til et samarbeid for å hindre krig, og fjerne sosiale og økonomiske forskjeller. Alle menneskene i medlemslandene skulle ha like rettigheter og ha mulighet til å leve i fred og frihet, uten frykt og økonomisk utrygghet! De 197 medlemslandene skulle ha like rettigheter og demokratisk påvirkningsmulighet.

Dagens verdenssamfunn preges av en konstruert og udokumentert klimakrise, økende overbefolkning, endeløse flyktningstrømmer, økende fattigdom, forsøpling av verdenshavene, krig og krigstrusler fra organisasjonens egne medlemmer og økonomiske nedgangstider.

Verdenssamfunnet konstaterer at dagens FN har spilt fallitt! FN er blitt et pengeslukende og byråkratisk maktorgan, som ikke lengre er i stand til å ivareta sine grunnleggende intensjoner. Medlemslandene, og sentrale makt personer i organisasjonen, er opptatt av egen makt og egne økonomiske interesser. De opprinnelige målsetningene er glemt!

For å snu denne tragiske utvikling trenger vi en velfungerende og nytenkende FN organisasjon. Vi kan ikke fortsette å ha tillit til en organisasjon som har konstruert en klimakrise for å sikre egen økonomi og egen makt. En organisasjon som aksepterer kjøp av bestilte forskningsresultater fra» kjøpte» forskere? All forskning skal være nøytral og følg ufravikelige retningslinjer.

Kan vi tro på FNs målsetning om å «stoppe klimaendringene»? Er det mulig å utrydde fattigdom og sult, og redusere ulikhetene, uten å stoppe befolkningsøkningen? FN har ingen planer på dette området.

FN bruker sine økonomiske muskler til å kjøpe seg støtte fra medlemsland. Det stilner sulten, men gir ingen framtidig bærekraft.

Hvordan kan FN stoppe nye konflikter og kriger med et handlingslammet sikkerhetsråd, der krigshissige medlemmer har vetorett og kan angripe andre fredelige medlemsland, uten at det får konsekvenser?

Alle former for krig er en meningsløs form for problem løsning  i en sivilisert verden. Intensjonen med FN var å forhindre nye kriger. Da kan ikke organisasjonen aksepterer at medlemslandene går til angrep på hverandre.

FN må stille krav til medlemslandene om at de utvikler demokrati, pressefrihet, medbestemmelsesrett og likestilling på tvers av kjønn, religion og sosial status. Støtteordningene må baseres på tilrettelegging og kompetanse bygging og hjelp til selvhjelp. Det må stilles krav om avfalls håndtering, skoletilbud og forsvarlig helsetilbud og alle støtteprogrammer må evaluere mål oppnåelse for å kunne utvikle effektive hjelpetiltak.

Forskere og hjelpeaktører har konstatert at tiltakene, gjennom flere tiår, har hatt liten effekt utenom som betaling for politisk støtte fra korrumperte medlemsland.

FN ivaretar ikke sin viktige samfunnsfunksjon, men verdenssamfunnet og mediene sitter som passive tilskuere og betrakter en konstruert klima- og energi krise, nye kriger og økende krigstrusler, og stadig nye flyktningstrømmer med flyktninger med tragiske livsvilkår.

Vanlige selvtenkende mennesker ser galskapen, men mediene og politikerne våger ikke å stille å stille spørsmål ved dagens samfunnsvedtatte sannheter. Dagens unnfallenhet fører oss inn i en uforutsigbare og skremmende framtid.

Bjørn Odden