Hørte på NRK at Troms og Finnmark kun er tilgodesett med drøyt 1 % av ressurser som er foreslått lagt inn i Nasjonal Transportplan (NTP) 2026 -2038. Totalbudsjettet i NTP er på 1200 milliarder. Av dette er våre to fylker tilgodesett med drøyt 14 milliarder kroner i hel perioden. Med 4,4 % av folketallet burde en rettferdig fordeling tilsi at 52,8 milliarder tilfalt regionen.

Vel 38 milliarder ekstra vil løse de fleste presserende samferdselsoppgaver her nord. For ikke å snakke om all aktiviteten, sysselsettingen og optimismen dette vil skape.

Samferdselsministerens uttalelse til NRK Troms om at «Når du skal måle hvilke ressurser som brukes, må du måle det over ganske lang tid.» vitner om en minister som kanskje prøver å antyde at vi har fått «for mye» tidligere. Eller tenker han at vi skal få mye mer fra 2038-2050?

Inge Myrvoll, fast stortingsrepresentant for Nordland SV fra 1989 til 2001, satt hele sin stortingsperiode i samferdselskomiteen. Han dokumenterte hvor liten andel Nord-Norge fikk at Statens samferdselsmidler. I hele denne perioden var midlene til samferdselsformål i Nord-Norge betydelig underfinansiert i forhold til folketall og samferdselsbehov.

Avledningsmanøveren, bort fra de faktiske forhold, fra Nygård stemmer ikke! Sannheten er at utkantene ALLTID får mindre. Og ikke bare mindre, men MYE mindre, - uansett hvem som sitter i regjering.

Hvorfor blir det slik spør du kanskje? Mitt svar er enkelt, som mennesker forholder vi først og fremst til oss sjøl, mitt behov, mine ønsker, osv… Alle har vi lært om personlige pronomen på skolen, - jeg/vi er 1. person, du/dere er 2. person og sist i rekke er han/hun og de.

Slik er det i politikken også, både sentralt og lokalt. Byråkratiet, om det sitter i kommunesenteret, fylket eller Stortinget, forbereder sakene og tenker mest på seg sjøl. De ser behovene i sine nærområder og fremmer argumenter, prioriteringer og innstillinger som passer dem, og som det blir vanskelig for politikere å se bort fra. Skulle noen politikere argumentere mot disse innstillingene, reagerer kommentariatet og politiske motstandere i VG, Nordlys og Altaposten på samme måte. De angriper den «dristige» politiker som våger å gå mot «faglige!?» råd!!

Når omtrent hele byråkratiet sitter i Oslo, er det vanskelig å komme utenom at mest penger brukes der. Pengene går til «Jeg» og «Vi» i Oslo. Så går de kanskje litt til «Du» og «Dere» i Vestfold og Akershus og til slutt «Ho/Han» og «De» i periferien.

Nå må de folkevalgte fra Troms og Finnmark samles, ta opp hansken og kreve at det plusses på med 40 milliarder i Nasjonal Transportplan. Det kan ikke være så mye å diskutere.

Om noen tviler på at vi hele tida blir underfinansiert, ta kontakt med samferdselsdepartementet. De leverer gjerne oversikt over finansieringa på fylke for fylke fra 1994 og fram til i dag. Spør gjerne om fylkesvis folketall i samme periode. Da har nordnorske politikere fakta og slipper å godta like omtrentlige og uetterrettelige kommentarer som det Nygård avleverte i Tromsø.

Tryggve Enoksen, Kvænangen