Først av alt vil jeg gratulere Frank Bakke-Jensen som forsvarsminister og ønske han lykke til i sin nye gjerning.

Det er kanskje ikke kjent at forsvarsminister Frank Bakke-Jensen er innmeldt i Sametingets valgmanntall. Han er same. Her benytter jeg begrepet same i den samme betydningen som sameloven har gjort.

Bakke-Jensen er ikke den eneste samen som har fått en fremtredende posisjon i det norske politiske systemet.  Her er noen eksempler på dette: Tre av de fem stortingsrepresentantene som er innvalgt fra Finnmark er samer. I forrige periode var samtlige samer.

Fylkestingsordføreren i Finnmark og 35% av fylkestingsrepresentantene der er samer. Fylkesrådslederen i Troms fylkeskommune og en stortingsrepresentant fra Troms er same. En rekke ordførere og kommunestyremedlemmer er i tillegg samer. I Hammerfest kommune er for eksempel, både ordføreren og varaordføreren samer, over 70% av formannskapet er samer og  ca. 30% av kommunestyremedlemmene. Slik kan en fortsette.

Det må også nevnes at det er flere innmeldte i Sametingets valgmanntall i Tromsø kommune enn det er i Karasjok kommune og 3 samer er innvalgt i Tromsø kommunestyre.

Som kjent er det slik at et klart flertall av de som er innmeldt i Sametingets valgmanntall, skiller seg ikke fra den øvrige befolkningen når det gjelder språk, levesett og livsanskuelse og seder og skikker. Det eneste de har å vise til, er at de i varierende grad er av samisk avstamming.

Hvordan er det med de i Tromsø som er innmeldt i Sametingets valgmanntall? Skiller de seg språklig og kulturelt fra den øvrige befolkningen i kommunen?

Norske Samers Riksforbund (NSR) er den toneangivende, samepoltiske organisasjonen i Norge. Et sentralt element i deres politiske propaganda er å framstille samene som politisk- og samfunnsmessig marginalisert, og at derfor må Sametinget tildeles stadig mer politisk- og forvaltningsmessig makt.

I boka «Den samiske medborgeren» blir det grundig dokumentert at samene ikke er marginalisert. Professorene som har skrevet boka, oppsummerer sin forskning med at de ikke kan finne at samene er marginaliserte politisk, og at de ikke er noen politisk svak gruppe. Vi som bor nord i Norge kan bekrefte dette.

Og når det er slik: Hvorfor fortsetter sentrale myndigheter allikevel å tildele Sametinget stadig mer politisk og forvaltningsmessig makt og innflytelse?  De gir ingen politisk begrunnelse for dette med utgangspunkt i en virkelighetsbeskrivelse. De argumenterer juridisk og hevder at dette er Norge folkerettslig forpliktet til å gjøre fordi at Norge har ratifisert ILO-konvensjon nr.169.

Jeg må skyte inn her at dette blir desto mer underlig under nåværende regjering. Dette fordi at en spørreundersøkelse gjennomført i 2013, viste at 65,5% av Høres velgere innmeldt i Sametingets valgmanntall, svarte at de er imot å gi Sametinget mer makt og 95.5% av Frp sine velgere svarte det samme.

Det er ubegripelig at velutdannede, veltilpassede, ikke-marginaliserte, urbane mennesker av samisk avstamming, krever politiske særrettigheter og andre særrettigheter, ved å vise til innholdet i nevnte  ILO-konvensjon.  En konvensjon som er ment å gjelde for avsondrete og marginaliserte stammefolk.

Og det er likeledes ubegripelig at norske myndigheter, med utgangspunkt i avstamming, velger å gi noen av landets innbyggere mer politisk makt enn andre innbyggere.

Jeg må minne om at vi alle er uforskyldt når det gjelder hvem vi nedstammer ifra. Det er nettopp derfor en av bærebjelkene i den demokratiske ide er at en ikke skal gjøre politisk forskjell med utgangspunkt i avstamming. Dette er et verdipolitisk spørsmål.

Og for sikkerhets skyld: EDL har ikke noe imot at samer får ledende verv/toppverv innen vårt ordinære politiske system. Det vi er imot, er at noen tildeles mer politisk makt enn andre, bare fordi de er av samisk avstamming.

Jarl Hellesvik

Hammerfest

Leder i Etnisk og

Demokratisk Likeverd (EDL)