Funksjonshemmedes fellesorganisasjon er Norges største paraplyorganisasjon for organisasjoner for kronisk syke, funksjonshemmede og deres pårørende. FFO bygger på FN-konvensjonene som stadfester grunnleggende menneskerettigheter.

FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) er sentralt i arbeidet for å fremme likestilling for mennesker med funksjons-nedsettelse i Norge. CRPDs artikkel 25 slår fast at mennesker med nedsatt funksjonsevne har rett til den høyest oppnåelige helsestandard uten diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Det skal legges til rette for hensiktsmessige tiltak for å sikre at mennesker med nedsatt funksjonsevne får tilgang til helsetjenester.

Regjeringen har besluttet at FNs 17 bærekraftsmål skal være det viktigste verktøyet for å adressere de utfordringene vi står ovenfor i dag. Fylkeskommunene og kommunene skal implementere de nasjonale forventningene i sine planstrategier og planer. Et av FNs bærekraftsmål er å fremme god helse og livskvalitet.

Fastlegeordningen i pasient- og brukerens helsetjeneste

Å skape likeverdig pasienten og brukerens helsetjeneste ble et mål allerede under forrige regjering. For pasienter med behov for sammensatte helse- og omsorgs-tjenester (fra ulike virksomheter i spesialist-helsetjenesten, kommunehelsetjenesten og omsorgstjenesten), er situasjonen utfordrende. Det er nødvendig med målrettet arbeid for ny organisering av tjenestene.

For Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) Troms og Finnmark var det svært gledelig å lese hvordan Senja kommune tar tak i fastlegekrisa og håndterer de utfordringene som er kjent i svært mange norske kommuner. Det er helt åpenbart at mindre belastning på leger vil føre til større trygghet for pasienter.

Vi er spesielt opptatte av pasienter med funksjonsnedsettelse og kroniske sykdommer som trenger kontinuerlig oppfølging. For å kunne yte helsetjeneste av høy kvalitet er det vesentlig at fastlegen kjenner til sine listepasienter og deres sykehistorikk. For at helsehjelpen skal være forsvarlig er det nødvendig å unngå konstant utskifting av vikarer og at pasientene får stabil oppfølging hos samme fastlege over lengre tid.

Dårlig fastlegetilgjengelighet fører til økt belastning på akuttmottak og redusert prioritering av kroniske pasienter fremfor akutt syke. Nedprioritering innebærer at mennesker med permanente funksjonsnedsettelser eller kroniske sykdommer får mindre ressurser og dårligere oppfølging enn mennesker med akutte tilstander.

Det er helt klart at for å levere gode helsetjenester til sine innbyggere må kommunene ha nødvendig kapasitet. Fastlegen har en svært viktig funksjon i oppfølging og koordinering av tiltak rundt pasienten, som å se pasientens helhetlige situasjon. Det kreves mye for å ivareta personer med funksjonsnedsettelse og kroniske syke med komplekse tilstander. Mange i vår gruppa trenger en jevn kontakt med lege og kontinuitet i oppfølgingen fra fastlegen.

En stabil legepasient-relasjon er betryggende og mindre stressende. Tilgang til fastlege er grunnleggende viktig for mennesker med kroniske sykdommer og funksjonsnedsettelser, ressursene bør derfor brukes klokt og gjennom godt planarbeid.

FFO Troms og Finnmark er ikke overrasket at leger søker etter bedre betingelser og overkommelige arbeidsvilkår med mulighet for familieliv. Leger er også mennesker med sine ønsker og kapasitetsbegrensninger. For at kvalifiserte leger søker på stillinger er det forutsetning at kommunene kommer med gode arbeidsvilkår.

Det å redusere listelengden for fastlegene vil gi mer tid til hver enkelt pasient, og kan bidra til en mer normalisert arbeidstid.

Formålet med fastlegeordningen er å sikre at alle personer bosatt i Norge får nødvendige allmennlegetjenester av god kvalitet til rett tid, og en fast allmennlege som innbyggere kan forholde seg til.

FFO Troms og Finnmark støtter Senja kommune som er løsningsorientert og ønsker med dette å oppfordre andre kommuner til å utarbeide bedre arbeidsvilkår for fastleger som i sin tur vil styrke innbyggernes trygghet, føre til bedre helse og økt livskvalitet.

FFO Troms og Finnmark