Det pågår nå ei folkeavstemming i Alta, og resultatet får vi vite den 10. mai. Kommunestyret spør  folket til råds om de vil at Alta skal bli en del av Troms, eller fortsette som kommune i Finnmark.

Troms og Finnmark fylker gjenoppstår fra 2024 av, med de gamle grensene. Mange i Troms har stilt seg undrende til ønsket blant en del (vi veit ikke hvor mange) altaværinger som vil at kommunen skal over til Troms fylke.

Alta har jo bygd sin befolkningsmessige suksess på å være et funksjonelt senter for alle de andre Finnmarkskommunene, både på utdanning, tjenester og handel. Et framtidig Finnmark uten Alta vil jo også bli svært svekka, ikke bare befolkningsmessig, men også som funksjonell region. At folk i Alta skulle ønske å påføre det øvrige Finnmark problemer, gjennom å flytte over til Troms, er også vanskelig å forstå.

Dermed må det være noe med det å bli en del av Troms som oppleves som svært positivt blant mange i Alta? Sett fra Troms si side er det ikke lett å få øye på fordelene. Troms som fylke er noe så sjeldent som en funksjonell region, der man kan rekke fram «overalt», uten behov for flyreiser eller overnatting. En kjøretur på maks tre timer bringer folk på møter, vareleveranser og tjenesteyting, over størstedelen av fylket. Slik sett er Troms langt bedre stilt enn både Nordland og Finnmark.

Men fra Troms-kommunene og til Alta vil avstanden bli markant større. Behovet for flyreiser, tidkrevende kjøreturer og overnattinger vil gjøre et nytt "Troms + Alta" til en mer tungdrevet region enn Troms med de gamle grensene.

I tillegg har Alta som senter ikke noe betydelig nedslagsfelt i Troms. I praksis er det bare Kvænangen kommune som i stor grad nyttiggjør seg tjenester i og fra Alta. For de øvrige kommunene i Nord-Troms vil Tromsø forbli det naturlige senteret å søke til.

Nasjonalt er det ingen tvil om at Finnmark vil bli et framtidig satsingsområde for Norge. Fiskeressursene, utfordringene med svak befolkningsutvikling i kystkommunene, nærheten til Russland, det samiske kjerneområdet osv. tilsier det. Motoren i Finnmark har siden 1970-tallet vært Alta, og det ville være lite hensiktsmessig om de ressursene som Alta representerer, ikke skulle fortsette å være sentrale i det løftet som det «nye» Finnmark trenger.

Nils Aarsæther

Per Oskar Kjølaas

Elin Jørgensen,

Bjørn Willumsen

Styremedlemmer i ForTroms