Den siste uka har vi dessverre måttet lese i avisene om at både bjørn og ulv herjer i Kautokeino kommune.

I Biggevárri området, sør for Máze, er det i høst funnet reinsdyr som er drept av bjørn. Disse er dokumentert av Statens naturoppsyn i Kautokeino. Antakeligvis så er det snakk om de samme bjørnene som sist vår drepte flere rein bare noen få kilometer lenger sør.

Som vanlig så opplyser Statens naturoppsyn reineierne om at dette sannsynligvis er såkalte «streifdyr» og at de vil forlate området innen kort tid, så også i dette tilfellet. Men er nå dette sannheten? Jeg tror ikke det! Jeg tror derimot at det nå er blitt altfor mange bjørnefamilier i Finnmark og at bjørnene av den grunn må vandre til nye områder og prøve å bosette seg der.

Dette vil selvfølgelig gå utover sau- og reindriftsnæringen, og som vi nå får bekreftet ved hyppigere bjørneangrep i reinbeiteområder og da utenfor bjørnens «tildelte» ynglingsområder. Dette må det reageres på og ikke bare registrere og dokumentere bjørnens herjinger.

Apropos registreringer, så kan en ved å ta en titt på rovbase.no , se at for eksempel bjørnetelling foregår på den måten at det samles inn bjørneekskrementer som analyseres ved Bioforsk Svanhovd. Dette vil naturligvis by på store utfordringer med å få alle bjørnene registrert og problemet blir vel da at hvis du ikke er registrert, ja da eksisterer du ikke.

Det blir også meldt inn synsobservasjoner av bjørn. Det ble for eksempel meldt om en bjørn ved Pikefossen sør for Máze 8. juli i år. Denne bjørnen ble også filmet og publisert den 10. juli i Altaposten. Men sjekker du rovbase.no, så kan du lese følgende om denne observasjonen:

«Synsobservasjon ved Pikefossen. Observasjon ikke kontrollert. Observasjon usikker.»

Spørsmålet blir da om hvordan denne observasjonen kan være usikker, når alle kan se at det faktisk er en bjørn som klatrer over reingjerdet? Og hvordan kan da folk stole på at informasjonen som føres inn på rovbasen er korrekt? Ikke vet jeg, men oppfordrer alle til å sjekke filmsnutten som ble lagt ut og bedømme selv om hvorvidt det er sikkert eller usikkert at det er en bjørn.

Videre så kan du lese i rovbasen, at en pr. i dag finner bjørn i grenseområdene mot Sverige, Finland og Russland, hovedsakelig i Hedmark, Midt-Norge og Øst-Finnmark. Dette bør vel snart oppdateres til å også gjelde Vest-Finnmark, da i hvert fall 7-8 rein er funnet og dokumentert drept av bjørn i området, i løpet av 2-3 måneder. Man kan bare spekulere i hvor mange som ikke er blitt funnet, men jeg vil anta at tallet kan mangedobles.

Om ulv så kan en lese følgende på rovbase.no: «Bestandsmålet for ulv er 3 årlige ynglinger innenfor forvaltningsområdet for ulv.» Men vi vet at det nye bestandsmålet er at det skal være 4-6 årlige ynglinger(ungekull) i Norge. Dette ble vedtatt av Stortinget i 2016. I dette vedtaket ble det også gjort noen endringer hva gjelder ulvesonen. Kautokeino eller Finnmark er ikke nevnt i den sammenheng, for å si det sånn.

Men kan denne økningen allikevel bidratt til at ulven nå også må ta Øst- og Vest-Finnmark reinbeiteområder i bruk som ynglingsområde? Jeg frykter at så er tilfelle. Eller er Finnmark, ulvens innvandringsrute til Norge. For ifølge rovbase.no, så har myndighetene i Sverige og Norge samarbeidet om en innvandringsrute for å forbedre den genetiske situasjonen for den skandinaviske ulvestammen – og at det i den forbindelse er viktig at individer i øst når frem til den sør-Skandinaviske bestanden, og bidrar i reproduksjonen.

Jeg regner med at SNO og Fylkesmannen vil påstå og konkludere med at ulvene nok bare er noen «streifdyr» og at de snart vil forlate området, som vanlig. Men finnes det bevis på at ulvene som nå herjer og dreper i Sjuosjavre-området faktisk er streifdyr? Svaret er vel nei!  Og hvis du googler «rekordmange ulv», så vil du finne ut at det sist vinter er registrert rekordmange ulv i Norge. Faktisk så mange at det aldri før i nyere tid har vært så mye ulv i landet vårt. Så kanskje dette er ulv som har kommet for å bli?

Men uansett så må både ulve- og bjørnefamiliene fjernes fra disse områdene, da de ikke kan være der av hensyn til den samiske reindriftsnæringen og saueholdet. Beitenæringene har allerede store problemer med tap til jerv, gaupe og ørn. Det vil være katastrofalt om også ulv og bjørn bosetter seg i Kautokeino kommune, som er Norges største reindriftskommune i både areal, reintall og reineiere. Og det er nettopp reineierne som vil måtte ta regninga om så skjer!

Kautokeino Senterparti følger opp denne saken og vil ta rovdyrproblematikken opp med både sametings- og stortingsgruppa til Senterpartiet.

Máze 22.10.2018

Hans Ole Eira

Kautokeino Senterparti