Det er i budsjettforslaget til Rådmannen foreslått at Leirbotn Oppvekstsenter(LOS) skal legges ned fra høsten 2022. Dette gjelder både barnehagen, SFO og skolen.

Konsekvensene av dette forslaget er:

–  At man ikke forholder seg til Kommuneplanens samfunnsdel gjeldene for perioden 2015-2027 s. 10: «For Alta kommune vil det være viktig å arbeide for at distrikts Alta også̊ i framtida skal ha livskraftige bygder med boliger, arbeidsplasser, servicetilbud samt gode kommunikasjoner og infrastruktur. Talvik og Kviby bør fokuseres på som distriktssentra på hver side av Altafjorden. Pågående debatt om kommunestrukturen kan igjen aktualisere kommunens distriktspolitikk dersom kommunegrensene skulle bli endret i planperioden».

– Vil det å flytte elevene til Rafsbotn være nærhet til bostedet?

– Side 28 i samme plan: «a. Legge en skolestruktur til grunn som balanserer økonomisk bærekraft, gode fagmiljøer, godt pedagogisk innhold og nærhet til bosted.»

– De siste to årene, har bygda hatt en positiv utvikling når det gjelder tilflytting av barnefamilier. Det har vært vekst i både barnehage og skole. Disse er kommet pga. at det faktisk er barnehage og skole i bygda. Etter forrige kommunevalg, ble det ro i bygda.

Bare i år er det født to barn, en familie med en baby har nylig kjøpt hus her og en familie med en baby har kjøpt tomt og planlegger å bygge hus i løpet av 21/22. Det vil si at til høsten kommer vi til å få 8 barn i barnehagen som utgjør 12 plasspoeng.

– Hva skjer nå? Vil bygda stagnere og oppleve fraflytting hvis LOS blir lagt ned?????

– Ved en nedleggelse av LOS, vil barna her få en lang vei til både barnehage og skole. Per i dag har LOS elever og barn fra Storekorsnes, Skillefjord og Djupvik, Korsfjord, Komagfjord og Lerresfjord hører også til vårt opptaksområde.

–Foreldre som har benyttet barnehagen til sine barn primært for at de skal få leke med andre barn, står i fare for å ikke benytte seg av barnehageplass utenfor bygda.

Arbeidsplasser i Kvibydistriktet blir borte. Ansatte som står i jobb i dag med mulighet for å gå av, vil muligens velge å ikke stå i jobb.

– Kommunen har som en av sine målsettinger å skape heltids arbeidsplasser. Ved LOS har vi  deltidsansatte som kombinerer dette med annet arbeid. Denne kombinasjonen vil ikke være mulig med arbeid i Alta i samme grad.

–For butikken vil foreslått nedleggelse av LOS være skjebnesvangert. Som følge av at bygda ikke lenger vil være like attraktiv vil inntjeningen helt sikkert gå ned og det vil være umulig å drive videre. Uten butikken vil også Alta kommune miste et av sine kontaktpunkter inn mot bygdefolket da nærbutikken utfører en del oppgaver i forbindelse med ulike kommunale aktiviteter/oppgaver.

–I forslaget til Rådmannen ligger det at barna i barnehagen skal flyttes til Rafsbotn barnehage. Betyr dette at barna fra Kviby og omegn, er sikret plass i Rafsbotn barnhage også i fremtiden? Vil det være plass til alle? Konsekvensen av dette igjen vil da være at barn fra Rafsbotn som er en bygd i vekst må kjøres inn til Alta….

De fleste forstår antagelig viktigheten av nærskolen. Uten skole vil stagnasjon og fraflytting ikke være langt unna for bygdene. Leirbotn oppvekstsenter er en viktig sosial arena som må bevares. Ønsker dere politikere å bidra til at Kviby fortsatt skal være en livskraftig bygd- med barnehage, skole,SFO og butikk, hvor det bor småbarnsfamilier? Da velger dere å si JA til bevaring av Leirbotn oppvekstsenter.

Samarbeidsutvalget ved

Leirbotn oppvekstsenter