I en artikkel i Altaposten datert 9. februar 2024 framkommer det faktafeil og unøyaktigheter om legers spesialisering, som vi ser oss nødt til å korrigere.

I artikkelen blir det framhevet at et regionalt dagkirurgisk senter i Alta ville vært en god arena for både å ta ned kirurgiske ventelister og dessuten en god læringsarena for LIS (leger i spesialisering).

For det første må det påpekes at ingen av de andre helseforetakene i Nord-Norge (UNN, Nordlandsykehuset, Helgelandssykehuset) har ønsket å delta i en etablering av et slikt kirurgisenter. Et slikt regionalt senter vil derfor ikke kunne etableres.

For det andre er det forhold rundt spesialiseringsperioden som må beskrives rett. Til selve spesialiseringsløpet for leger i spesialisering innen kirurgiske/ortopediske fag skal LIS-en rett nok gjennomføre en rekke operasjoner under supervisjon. Men det er i tillegg en rekke forhold som må ivaretas:

Erfaring med akuttmottak av alvorlig syke/skadde pasienter

Akutte operasjoner

Håndtering av inneliggende pasienter før og etter eventuell kirurgi

Poliklinisk utredning av kirurgiske/ortopediske pasienter.

I tillegg kommer kravet om arbeid ved sykehus over en gitt periode, deltakelse i fagspesifikke kurs og også deltakelse i kurs som inngår i felles kompetansemål for alle spesialiteter (etikk, økonomi, kvalitet mm). Som ledd i spesialiseringen har Finnmarkssykehuset også inngått fagavtaler med større sykehus, slik at en del av spesialiseringstida kan gjennomføres der (UNN, Nordlandssykehuset, St. Olav, Oslo universitetssykehus).

Ofte er en LIS tidlig i voksenalderen der LIS-perioden samfaller med familieetablering. Kursdeltakelse, spesialiseringstid ved annet sykehus og vakter ved eget sykehus kan i seg selv være en belastning på familielivet og legens totalsituasjon.

En ytterligere oppsplitting der flere av læringsmålene må gjennomføres under ambulering vil kunne legge ytterligere stein til byrden. Når nå Finnmarkssykehuset har besluttet å samordne kirurgien i Vest-Finnmark til Hammerfest sykehus vil dette lette situasjonen for våre LIS-er innen de kirurgiske- og ortopediske fagene.

Harald G. Sunde

Medisinsk fagsjef

Finnmarkssykehuset HF