Hastverk er lastverk, heter det. Nettopp lastverk kan det synes som ledelsen av Finnmarkssykehuset oppretter i sin iver etter å legge ned dagkirurgien i Alta. Å «spare» penger er det eneste som tilsynelatende driver styrelederen og administrerende direktør i Finnmarkssykehuset i deres iver etter å legge ned vel fungerende enheter.

For Rødt Alta framstår ikke «sparingen» som del av god ledelse. En god ledelse tar tilsatte med på råd for å finne de gode løsningene. Løsninger som kan forsvares økonomisk samtidig som pasientene blir tatt på alvor.

Det er forstemmende å lese i media at det råder stor avstand mellom ledelse og kirurger og andre tilsatte i Finnmarssykehuset. Ifølge Thoralf Enge, Altaposten 14.02.24, har det ikke vært kontakt mellom skulderkirurgen og styret. Der han kunne ha forklart seg.

Tidligere har både styreleder og administrerende direktør gitt til kjenne at de ikke kjenner seg igjen i beskrivelsene kirurgene har kommet med. Det er rart at «dialogene» og innspillene må foregå i media. Slik vi ser det, er dette ikke god ledelse.

Rødt Alta slutter seg til de påstander Thoralf Enge fremmer i Altaposten 14.02.24 med tanke på å bevare og bygge opp dagkirurgien i Alta. Det vil være gunstig å bygge opp et dagkirurgisk senter med bedre forutsigbarhet for pasienter.

Det vil styrke elektiv kirurgi ved sykehusene i Hammerfest og i Kirkenes. Dagkirurgi i Alta gir plass for mer traumekirurgi i Hammerfest. Noe som styrker akuttkirurgien i Finnmarkssykehuset og ved UNN. Dagkirurgi i Alta er med på å bedre utdanningen av leger i ortopedi og kirurgi. Samtidig styrkes beredskapen i Finnmark.

Rødt Alta oppfatter dette som en vinn-vinn-situasjon for alle. Det er til gunst for sykehusene i Hammerfest og Kirkenes, klinikk Alta og UNN.

Eldre og kronisk syke må i tillegg få et bedre tilbud i Alta.

For Rødt Alta

Knut Ingar Olsen