Da regjeringa overtok stod vi i en dyp fastlegekrise med mangel på fastleger. Nå viser tall at pila for første gang snur. Flere får fastlege og det ble rekruttert 7 ganger flere fastleger i fjor, sammenligna med 2021. Regjeringens tunge satsning på flere fastleger gir resultater. Dette kan vi snu sammen. Fastlegene er grunnmuren for framtidas helsetjeneste.

I lang tid har allmennlegetjenestene med fastlegeordningen hatt store og økende utfordringer. Det har vært svikt i rekrutteringen, arbeidsbelastningen har økt og utfordringene har gått utover kvaliteten og tilbudet til pasientene. Det har rammet de sårbare pasientene mest, og sånn kan vi ikke ha det.

Løsninger i milliardklassen

Derfor har regjeringa allerede brukt over en milliard kroner på å løse fastlegekrisa, og vi ser at det nytter. I fjor ble det over dobbelt så mange nye fastleger som i 2022 og over syv ganger så mange som i 2021. I 2023 fikk over 78 000 flere innbyggere fastlege, og den gode utviklingen fortsetter så langt i 2024. At pilene peker i riktig retning, samtidig som kommuner rundt omkring i landet gjør en kjempeinnsats med å bosette flyktninger og fordrevne, blant annet fra et krigsherjet Ukraina, vitner om at vi lykkes. Derfor vil regjeringa nå gjøre enda mer. Fastlegeordningen må tilpasses en virkelighet flere eldre og flere med kroniske sykdommer, og som særlig treffer distriktskommuner.

Framtidas allmennlegetjeneste

Lenge har trenden vært en økende spesialisering innenfor helsefaget. Med et stadig mer komplekst og sammensatt sykdomsbilde har det vært en riktig og viktig utvikling. Når vi også ser en utvikling i demografien hvor vi blir flere eldre, og hvor vi for første gang opplever at flere går ut av arbeidslivet enn inn, vil imidlertid bredde og generalistkompetanse bli stadig viktigere. Da er fastlegene avgjørende. Allmennlegetjenesten er grunnlaget for at flere og mer avanserte oppgaver kan løses nær der folk bor, for god oppgavedeling og sammenheng mellom tjenestene, for en trygg akuttmedisinsk kjede og det vil motvirke et todelt helsevesen, for å nevne noe.

For folk er fastlegen ofte det første kontaktpunktet, og for mange er fastlegen den delen av tjenesten som representerer kontinuitet. Også for pasienter som trenger spesialisthelsetjenesten mest, så er fastlegen viktig. Fastlegen kan bidra til at behandling blir gitt på riktig nivå, og dermed være et viktig ledd i å sikre økt samhandling.

Jobben fortsetter

Over lengre tid har fastlegemangelen fått vokse seg stor, uten tilstrekkelig mottiltak for å bøte på konsekvensene. I lang tid har dette rammet de sårbare pasientene hardest. Den tida er over. Vi har satt i gang kraftige tiltak, er på rett vei, men vi er ikke i mål. De positive endringene må gjøres varige og ordningen må tilpasses en ny fremtid med langt flere eldre hvor mer må løses nær der folk bor.

Ingvild Kjerkol (Ap)

Helse- og omsorgsminister