Svar på åpent brev fra Årøya bygdelag og Finnmark Frp.

Årøy bygdelag sammen med Finnmark Frp kommer i et åpent brev til meg med en del spørsmål og kommentarer vedrørende Årøyaforbindelsen og det planlagte arbeidet. Årøya bygdelag har også tidligere hatt en del kritiske merknader til tiltakene som gjøres i sambandet, men det nye her er at Finnmark Frp er medforfatter.

Finnmark Frp hadde en interpellasjon til fylkestingets møte i Alta 8. juni, hvor det ble stilt en rekke spørsmål knyttet til sambandet. Det var ikke en sak til behandling, og hvordan Frp kan påstå at det var flertall i fylkestinget for å avbryte prosjektet, er ukjent for meg Jeg svarte på denne interpellasjonen, og redegjorde for alle forhold som kunne redegjøres for. Blant annet at Årøysambandet har vært gjennom en lang prosess med en stor grad av politisk påvirkning gjennom politisk nedsatte utvalg, blant annet Årøyutvalget. Prosessen har resultert i ny kontrakter på hurtigbåter som årøysambandet er en del av. Bygging av nye kaier har vært en del av denne prosessen.

Dersom man snur i denne saken må en være klar over konsekvensene av å bryte inngåtte avtaler med Boreal på hurtigbåtkontrakten og entreprenøren på bygging av kaiene på Mikkelsby og Kongshus. Konsekvensene vil være av rettslig art og en kan forvente at kontraktspartene vil saksøke fylkeskommunen for å bryte kontraktene og fylkeskommunen vil bli erstatningspliktig.

Et punkt som fortsatt ikke er avklart, og som etterspørres innledningsvis i leserbrevet, er økonomien knyttet til kostnadsnøkkelen, altså hvilke overføringer fylkeskommunen får fra staten hvert år for dette sambandet.

Finnmark fylkeskommune er nødt å drive med et langsiktig perspektiv. Planlegging og prosesser tar lang tid, og helt konkret kan nevnes at anskaffelsen for Årøyaforbindelsen og de andre kollektivkontraktene i Finnmark ble påbegynt i 201l, med de første konkurransegrunnlagene vedtatt sommeren 2012. Det er derfor viktig for Finnmark fylkeskommune at man har forutsigbarhet i rammene, slik at vi vet hva vi har å forholde oss til i årene fremover.

Den årlige tildelingen gjøres over statsbudsjettet som legges frem i oktober.  Et forvarsel om den kommende tildelingen får kommuner og fylkeskommuner gjennom kommuneproposisjonen fra Kommunal og moderniseringsdepartementet. I kommuneproposisjonen for 2017, som kom i mai i år, har departementet pekt på spesielt to punkt i inntektssystemet for fylkeskommunene som er av vesentlig interesse for Finnmark fylkeskommune når det gjelder delkostnadsnøkler for båt og ferge.

Antall fergesamband

Departementet viser i kommuneproposisjonen til at «Vegdirektoratet har funnet noen ferjestrekninger som tidligere ble regnet som to enkeltsamband, men der det er vesentlig sambruk av fartøy mellom strekningene i de to sambandene.»

Dette gjelder for Finnmark fylkeskommunes del strekningene Øksfjord-Bergsfjord-Sør-Tverrfjord og Øksfjord-Tverrfjord. Dette er to fergesamband hvor Finnmark fylkeskommune hadde valget mellom å bruke mindre og eldre fartøy på en av strekningene eller sambruk av fartøy og dermed få nytt og større materiell på begge strekninger. Ettersom det siste alternativet var til det beste for innbyggere og mest kostnadseffektivt ble dette valgt.

Bilførende båtruter

Departementet skriver i kommuneproposisjonen 2017 at «I kvalitetssikringen er det funnet flere tilfeller av bilførende båtruter, og noen tilfeller der ferjer brukes i båtruter». Finnmark fylkeskommune har gjennom siste anbud innen hurtigbåttrafikk valgt å benytte flere av denne typen fartøy, dette har fylkeskommunen gjort som et ledd i sin regionale utvikling, ettersom dette gir et forbedret tilbud for innbyggerne og økte muligheter for verdiskapning i små samfunn på kysten av Finnmark. Løsningen gir også fylkeskommunen stor fleksibilitet i fremtidig ruteplanlegging.

Regjeringen ønsker altså å straffe Finnmark fylkeskommune fordi man for det første driver et samband effektivt, og for det andre tenker nytt i måten man produserer på. På bakgrunn av dette har jeg bedt om et møte med politisk ledelse i Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å drøfte disse problemstillingene.

I Finnmark har vi en tradisjon for at fylkespartiene med regjeringsmakt snakker Finnmarks sak, slik at fylket skal komme så godt ut av det som mulig. Det er beklagelig dersom Finnmark Frp nå bryter denne tradisjonen.

Når det gjelder de øvrige konkrete merknadene til Årøyaprosjektet som fremkommer i brevet, så legges det stor vekt på problemstillinger knyttet til sprenging. Det er Rambøll som har gjort grunnundersøkelse, og som har vurdert hvordan sprengningsarbeidet skal foregå. I kontrakten som er gjort med entreprenøren, så er disse forhold hensyntatt, herunder også deponering og ansvarsforhold. Det er tatt hensyn til at det skal fraktes semitrailere i sambandet, derfor er fergelemmen nesten dobbelt så lang som tilsvarende kaier i Florø.

Avslutningsvis er det viktig å påpeke at Årøyasambandet også er et tilbud til resten av Altafjorden, og at de nye kaiene også er en del av beredskapsplanen ved ras og skred i østre Altafjord.

Runar Sjåstad (Ap), Fylkesordfører