– Spekulativ kampanjepolitikk

– Spekulativ politikk handler om et  parti som ikke søker kunnskap, skriver Irene Ojala.

Irene Ojala.  Foto: Rolf Edmund Lund

Meninger

Spekulativ kampanje-journalistikk versus spekulativ politikk. Svar til Kirsti Bergstø.

SV har i lang tid jobbet for å bedre helsetilbudet til Altas befolkning, mener Kirsti Bergstø.  Bergstø skriver videre en skarp kritikk av Altaposten sin journalist Jarle Mjøen, og mener han bedriver spekulativ kampanjejournalistikk.


– Altapostens spekulative kampanjejournalistikk

– SV har i lang tid jobbet for å bedre helsetilbudet til Altas befolkning, mener Kirsti Bergstø.

 

Altapostens journalistikk i helsesaker

Jarle Mjøen svarer på Kirsti Bergstøs påstand om uredelige journalistikk og Altapostens kampanjejournalistikk.

 

Altapostens journalist trenger neppe mitt forsvar. Det ordner seg selv. Men  spekulativ journalistikk versus spekulativ politikk har to ulike utganger.  Den første, slik Bergstø hevder Mjøen har bedrevet,  vil bli felt i PFU, hvis den har  blitt utøvd.

Spekulativ kampanjepolitikk derimot er vanskelig å straffe gjennom noen som helst utvalg.  Spekulativ politikk handler om et  parti som ikke søker kunnskap. Det handler om politikere som trur, frykter, antar og har en formening om  at det ikke kan være to likeverdige sykehus i Vest-Finnmark, UTEN å sørge for å innhente kunnskap, slik at alle berørte parter blir hørt. 

Slik SV har frontet nei til konsekvensutredning av sykehusstrukturen i Vest-Finnmark. Der har SV stilt seg bak kapitalkreftene i helseforetaskmodellen  - til tross for at SV sier at de ønsker å "Innføre en tillitsreform for mer kvalitet og mindre byråkrati i sykehusene. (SV arbeidsprogram s. 70)

Spekulativ politikk, eller løftebrudd i forhold til ulike partis partiprogram kunne vi velgere, fram til 2008, kreve belyst i domstolene. Politisk løftebrudd kunne  straffes med et og et halvt år i fengsel for stortingspolitikere. Stortinget fjernet paragraf 105 fra straffeloven - fordi den kun var benyttet en gang - og ble sett på som sovende.    Da har vi velgere et eneste middel til.  Det heter "stemmeseddel" - den kan brukes for å straffe  politikere som "trur", antar, frykter for, eller har formeninger om, uten å søke bekreftelse for sine antakelser og frykt –  gjennom konsekvensutredninger. 

Etter å ha jobbet med sykehussaken i tre år, har vi i Pasientfokus erfart at pasienter opplever prognosetap, uførhet og tidlig død - fordi omveien til Hammerfest ikke er forenelig med livet.  Det kan vi ikke sitte stille å akseptere. Når vi vet - følger en opplysningsplikt.  Den har vi benyttet til fulle og vi vil fortsette å benytte oss av den i møte med politikere –  også de som  holder seg til antakelser.

Så hva sier SV i sitt program? La oss på noen få segmenter.

”Selv om Norge har et svært kompetent helsevesen, gjør byråkratisering og kommersialisering helsetjenestene våre dårligere. Hensynet til folk må alltid komme før hensynet til byråkrati og økonomisystemer.” Sitat slutt.  Men det gjelder ikke i Vest-Finnmark – der ønsket ikke SV kunnskap – og fortsetter å tru, anta  - og støtter opp om helseforetakets kommerssialisering av syke mennesker fra Alta-regionen som blir brukt som kronestykker for å opprettholde driften i Hammerfest. 

”For å sikre best mulig tjenester og gode opplevelse for innbyggerne, må de (pasientene)  inkluderes og være med å påvirke. Dette gjelder både brukere/pasienter, og deres pårørende.”  Men SV har ikke ønsket å høre hva pasienter i Alta-regionen sliter med.  SV har ikke ønsket å snakke med pårørende – heller ikke Bergstø.  SÅ viktig er ikke historiene til syke mennesker i Alta og Kautokeino.

SV sitt arbeidsprogram for inneværende stortingsperiode (2017 – 2021) ligger framme på bordet mitt. Jeg har lest det grundig.  Programmet er, slik jeg ser det, ikke konsistent – det vil si at arbeidsprogrammet slik det framstår på papiret ikke er i samsvar med hvordan SV utøver sin politikk i praksis. Som en digresjon: Sykehus i Hammerfest er heller ikke forenelig med SV sitt miljøprogram. Bare så vi har også det klart.  Kilometer på kilometer fører til hundretusenvis av kilometer med påfølgende klimatiske utfordringer.

Pasientfokus mener at  Alta og Hammerfest skal ha likeverdige fødeavdelinger med akuttilbud  tilpasset pasient behovet – ikke fordi det er enkelt å få det til, men fordi det er riktig å gjøre det – også i henhold til SV sitt arbeidsprogram for 2017 – 2021.  Det handler om å se løsninger i forhold til de faktiske behov, basert på kunnskap og løsningsvilje. Slik tankene er rundt fremtidens sykehus – som skal ivareta mennesker på bakgrunn av gjensidig tillit,  ikke sykehussystemer basert på New Public Management.  Det vil være i tråd med pasienter som faktisk er den viktigste parten,  økologien/ naturen som blir berørt og økonomisk utvikling for samfunnet som helhet. 

Skal SV fremstå som troverdig i fremtiden – må partiet bli flinkere på å følge sitt program og forlate  en politikk basert på tro, antakelser og frykt for.  Hvis ikke bedriver SV en spekulativ politikk som må straffes av oss velgere.

Irene Ojala

Pasientfokus