– Misnøyen i kommunestyret kommer overraskende

– Aurora kino IKS er et selskap i positiv vekst, med kinodrift i Tromsø, Alta, Kirkenes, Narvik, Lakselv og Vardø, skriver Geir Martin Jensen.

Illustrasjonsbilde  Foto: Hanne Larsen

Meninger

Torsdag 12.mars gjorde Helsedirektoratet vedtak som gjorde alle kulturarrangementer ble forbudt fra klokka 18.00 samme kveld. På timen gikk vi derfor fra full drift, til absolutt ingen drift. I snitt har Aurora kino en omsetning på 5-6 millioner kroner i måneden. Dette har nå stoppet opp på ubestemt tid.

Etter torsdag 12.mars har selskapets styre og ledelse arbeidet 24/7 med å begrense tapene som stengingen medfører.  Allerede samme dag begynte vi å sende ut permitteringsvarsler.

93 av 94 ansatte har blitt permittert, er sykemeldt eller i permisjoner. Renholdsavtaler er sagt opp. Dog løper fortsatt faste utgifter som selskapet ikke kommer fra, slik som husleie, strøm- og forsikring, lisenser på tekniske systemer etc.

I onsdagens kommunestyremøte, og i Altaposten dagen etter, ble Aurora kinos situasjon viet stor oppmerksomhet. I avissaken fremkommer det en del opplysninger som styret finner det viktig å kommentere.

Om tilskuddsbehovet

Det beløpet vi har henvendt oss til eierkommunene om å bidra med, er utelukkende de tapene vi har som følge av at vi er pålagt stengt:

• Mars: 2,1 MNOK

• April: 1,5 MNOK

• Mai: 1,5 MNOK

• Juni: 1,2 MNOK

Dette utgjør til sammen 6,3 mill. kroner, hvor Alta kommunes andel er 1,7 millioner kroner, gitt et «worst case»-scenario med stenging helt til midtsommers.

Eventuelle kompensasjoner som vi får fra myndighetene vil trekkes fra (f.eks. «kontantstøtte til bedrifter»). Signalene fra myndighetene er at kommunene vil få dekket sine merkostnader for koronakrisen, dette inkludert.

Omstilling

Aurora kino har hatt langvarig positiv drift, og leverte overskudd i samtlige år mellom 2012 og 2016 (i snitt 1,2 mill pr. år).  Fra 2016 til 2019 har kinobesøket gått ned med nesten en firedel over hele landet, Alta inkludert. En reduksjon i årlige inntekter på ca. 15 MNOK på kun tre år har naturlig nok påvirket vår økonomi, slik besøksnedgangen har påvirket alle andre kinoer. Styret har vært tett på selskapets økonomiske drift, og fortløpende gjort tiltak:

• I 2017 og 2018 ble det gjennomført tiltak som reduserer de årlige grunnkostnadene i selskapet med mer enn 2,0 MNOK.

• Gjennom 2019 ble det gjennomført en rekke ytterligere strakstiltak. På høsten vedtok styret å gå i gang med en omfattende omstilling av hele selskapet.

• I januar og februar 2020 fullførte selskapet omstillingen som halverer antall ansatte i administrasjon og ledelse på tvers av selskapet. I denne prosessen har 6 personer måtte forlate selskapet. Omstillingsprosessen har vært tøff, men vellykket, og reduserer selskapets årlige lønnskostnader med 3,0 MNOK. Vi tør påstå at ingen annen kinokjede i landet kan vise til en mer slanket og effektiv administrasjonsmodell enn den vi står igjen med etter omstillingen.

Endret organisasjonsform

Aurora kino er positive til å utrede andre organisasjonsformer, herunder omstrukturering til aksjeselskap. IKS-modellen er ikke optimal, og både selskapets styre og administrasjon ønsker en konvertering til aksjeselskap. Høsten 2015 var selskapet nesten i mål med å konvertere til AS, men eierkommunene (Tromsø, Alta og Sør-Varanger) ønsket da å videreføre IKS-modellen.

Vi ønsker gjerne å se på løsninger som reduserer eiernes risiko, og ett alternativ kan være at Alta kommune reduserer sin eierandel i ett nytt aksjeselskap.

Besparelser ved kommunal drift?

Aurora kino IKS gir en kostnadseffektiv kinodrift i Alta, men er utsatt for nøyaktig de samme besøkssvingningene som resten av landet. Ved å gå tilbake til egen drift vil driftskostnadene øke med flere millioner kroner. Det kan vi dokumentere. Noen eksempler: 

• Lønnskostnadene til kinopersonalet i Alta vil øke med ca. 1,0 – 1,2 MNOK ved overgang til kommunal tariff. Da kinodriften krever to på jobb på kveldstid (én til å selge billetter og godteri, og én til å vise film/ta imot billetter og rydde salene), er det vanskelig å se hvordan kommunen skal kunne redusere bemanningsgraden.

• Avdelingen i Alta dekker 15 % av selskapets fellesutgifter, herunder kostnader til fellesløsninger som bl.a. billettsystemer, internettsider, mobil app og kinotekniske avviklingssystemer. Dette er kostnadsdrivende og svært spesialiserte/automatiserte systemer. Avdelingen dekker ca. 0,3 MNOK av systemer som koster selskapet ca. 2,0 MNOK i året. Alene må man nok i beste fall påregne en fordobling av denne kostnaden.

• Gjennom Aurora kino og KinoNor forhandler vi på vegne av 16 % markedsandel i Norge. Dette betyr bedre betingelser i alle forhandlinger. Til sammenligning står Alta kino alene for 0,4 % av kinobesøket i Norge. Det er ikke uten grunn at 85 % av kinobesøket i Norge foregår på kinoer som inngår i en kjede.

• Adm. dir. i Capa Kinoreklame anslår at Alta kino vil få redusert sine reklameinntekter med ca. 200.000 dersom de skal forhandle dette alene.

Positiv vekst

Aurora kino IKS er et selskap i positiv vekst, med kinodrift i Tromsø, Alta, Kirkenes, Narvik, Lakselv og Vardø. Tilbakemeldingene fra de andre byene er gjennomgående positiv. Flere andre kommuner har henvendt seg til oss, og ønsker en dialog om deltakelse. Misnøyen som fremkommer fra kommunestyret i Alta kommer derfor overraskende på oss. Vi etterstreber å holde våre eiere godt oppdatert på gevinstene kommunene får gjennom selskapet.

Vi ser frem til å få mulighet til å fortelle kommunestyret i Alta om de siste tre års tiltak som er gjort for å sikre god, bærekraftig kinodrift.

Geir Martin Jensen

Adm. direktør

Aurora kino IKS

På vegne av styret