Vi er svært bekymret for at slike driftskonsesjoner vil lage presedens

– Vi ønsker med dette å varsle at slike tiltak ikke har vært ønsket og ikke ønskes til reindriftsområder, skriver Kautokeino flyttsamelag.

Selskapet Nussir ASA har fått driftskonsesjon for en kobbergruve ved Repparfjorden i Finnmark. Masser fra gruvedriften vil bli tømt i et sjødeponi i Repparfjorden. Nussir ASA som har drevet med utvinning av kobber fra et anlegget der tidligere og nå vil starte utvinningen sin igjen med deponi i sjøen. Bilder fra området. Anlegget på bildene er Folldal Verk i Repparfjord.  Foto: Mads Suhr Pettersen / NTB scanpix

Meninger

Kautokeino Flyttsamelag har med stor bekymring registrert at Kongen i statsråd har vedtatt å ikke ta klagen fra Sametinget til følge på Nærings- og fiskeridepartementets driftskonsesjon etter mineralloven for gruvedrift i Nussir og Gumppenjunni i Repparfjord

Denne driftskonsesjonen vil føre til store negative konsekvenser for reindriften i området. Vi er svært bekymret over at slike driftskonsesjoner vil kunne lage presedens, og vil da kunne berøre hele det reindriftssamiske samfunnet.

Slik reindriften i området har argumentert, vil tiltaket ha store negative virkninger på naturgrunnlaget for samisk reindriftskultur. Reinbeitedistriktene vil få en svært svekket økonomisk, økologisk og kulturell bærekraft i form av at blant annet flytteveier og kalvingsområder rammes.

Kautokeino Flyttsamelag ønsker med dette å varsle at slike tiltak ikke har vært ønsket og ikke ønskes til reindriftsområder.

Styret for Guovdageainnu Johttisápmelaččaid searvi/Kautokeino Flyttsameliste