– Knutepunkt på Langnes ser ut til å være en god løsning

– Kanskje det trengs en egen kartlegging for Loppa?

Langnes industriområde kan også bli et knutepunkt for transport.   Foto: Astrid Krogh

Meninger

Et knutepunkt på Langnes ved Isnestoften trer fram som en framtidsrettet løsning for kollektivtransporten i regionen, der busser, hurtigbåter og ferge på smidig og miljøvennlig måte kan korrespondere. Lokaliseringen ved et industriområde ved E6 gjør at man kan skape et strategisk viktig, sjørettet tyngdepunkt på vestsiden av Altafjorden.

Den ferske rapporten fra Transportøkonomisk institutt (TØI) viser at transporten fra Sørøya til fastlandet vil trygges og forenkles for både folk og næringsliv. Ordfører Eva Husby og lokalpolitikerne får langt på vei støtte for sin visjoner om en rute fra Hasvik til Langnes, som også vil styrke båndene mellom bysenteret i regionens største by og distriktene i kommunene lengt vest mot den gamle fylkesgrensa. For Hasvik og sørspissen av Sørøya har Alta forlengst blitt byen med stor B, noe som understrekes i rapporten.

Et knutepunkt vil styrke regionen, men først og fremst være en fordel for småkommuner som allerede har lange avstander og sårbar infrastruktur på grunn av vær og vind. Vi har likevel stor forståelse for at folk og politikere i Loppa frykter en slik løsning, fordi man i praksis flytter knutepunktet fra Øksfjord til Langnes.

Det betyr at det kan ha betydning for arbeidsplasser, men i sum tror vi det er framtidsrettet også for Loppa å søke større grad av «nærhet» med kommunene rundt seg. For å kartlegge dette nærmere, kan det være en ide at TØI-rapporten følges opp av en utredning som sier noe om Loppas utfordringer helt spesifikt.

Vi har registrert at Loppa-politikerne er kritiske til en slik løsning – og heller ser for seg at fylkesvei 882 oppgraderes for å gi en raskere innfartsåre til Øksfjordbotn og videre til E6, for eksempel gjennom en undersjøisk tunnel under Langfjorden. Det vil kreve et helt annet nivå på både veien og tunnelen, noe som også betones sterkt i rapporten. Det er en felles transportåre for de to kommunene som ikke holder mål.

Å jobbe for en oppgradering er helt naturlig, men på kort sikt blir det ønsketenkning, spesielt når køen i Nasjonalt transportplan legges til grunn. Oppfordringen er at også Loppa kommune ser på mulighetene som ligger i direkte sjøveis kommunikasjon inn mot byen, kombinert med å løfte fram forbedringer på vei og tunnel. Vi tror Loppa og Hasvik sammen og hver for seg har potensial innenfor næringsvirksomhet, kanskje spesielt innenfor fiskeri og turistfiske, men det betinger at man er villig til å se framover.