Flyambulansetjenesten, påstander om usaklighet, usannheter og ulovlige aksjoner

– Det er ikke de enkelte pilotene i Babcock jeg kritiserer – min kritikk retter seg mot flygerforeningen (LTF) og ledelsen der, skriver Kjetil Vik.

Kjetil Vik svarer Babcock og Norsk Flygerforbund.  Foto: BSAA / NTB scanpix / Privat

Meninger

Juha Seppola, Advokat og HR Direktør i Babcock Scandinavian AirAmbulance, har 03.01.2020 i et svar på mitt innlegg i Altaposten 31.12.2019 (En krise skapt av hva eller hvem) hevdet at mine utsagn er usaklige – og at jeg påstår at det brukes ulovlige aksjoner. Hvorvidt han mener at argumentene ikke har betydning for saken eller at påstandene er feil sies intet om – dog kan det se ut som om han mener jeg bedriver feilinformasjon. I tillegg har Yngve Carlsen, leder i Norsk Flygerforbund, i et innlegg i Altaposten 06.01.2020 karakterisert mine uttalelser som «usanne» og hevder at jeg ikke har satt meg inn i realitetene. Både Seppola og Carlsen mener jeg kritiserer de enkelte flygerne i Babcock – dette er feil. Jeg retter min kritikk mot flygerforeningen (LTF). At Seppola i tillegg hevder at Luftambulansens Flygerforening (LTF) ikke tåler å bli kritisert tar jeg til informasjon – her stiller jeg meg undrende. En fagforening som angivelig fronter sine medlemmers interesser må tåle å bli omtalt og sågar kritisert i det offentlige rom. Det merkelige i denne sammenheng er at LTF ikke selv uttaler seg i saken, men skyver dette ansvaret over på andre.


– Usant om Babcocks ansatte

– Et absurd vrengebilde, skriver Yngve Carlsen, forbundsleder Norsk Flygerforbund


Mitt innlegg baserer seg på dokumenterbare utsagn – det er altså ikke slik at jeg farer med usannheter.

I forbindelse med operatørbyttet har LTF ekskludert medlemmer som frivillig søkte jobb i Babcock. Andre flygere ble truet til å følge LTFs linje og flere flygere ble utsatt for utfrysing/isolering/trakassering for å skulle holde ro i rekkene. Flygere har trukket søknader om instruktør-/lederstillinger i Babcock etter påtrykk fra LTF. Alt dette er dokumenterbare fakta – jeg har vært i kontakt med flere flygere som har opplevd og kan bekrefte dette.


Ambulanseflysaken: sykdom og påstand om ulovlige aksjoner

– Babcock tåler kritikk, men tenk dere nøye om før dere angriper spesifikke yrkesgrupper hos oss. Det oppleves som dypt urettferdig, skriver Babcocks HR-direktør Juha Seppola.


Seppola og Carlsen hevder at LTF samarbeider godt med Babcock for å finne løsninger – dette står i skarp kontrast til hva Luftambulansetjenesten (LAT) HFs direktør Juell hevdet i en intern presentasjon 23 okt 2019 «Utfordringer med operatørbytte» (gjengitt av bl a VG). Her er et av punktene «Personell – ikke nødvendigvis på tilbudssiden verken i forkant eller etterkant av bytte». Dette kan ikke tolkes på annen måte enn at personellet oppfattes som en problemfaktor i forbindelse med operatørbyttet. LAT HF har neppe utstrakt direkte kontakt med operatørens personell, så denne informasjonen må i hovedsak stamme fra operatørene selv – altså Lufttransport og Babcock. At hverken Seppola eller Carlsen har fått med seg dette er oppsiktsvekkende. For øvrig stemmer Juells presentasjon med mitt utsagn om at LTF har problematisert «alt» fra det tidspkt Babcock ble tildelt denne kontrakten. Jeg har kalt dette en aksjon, men på ingen måte antydet at denne har vært ulovlig. Det er bare ekstremt lite produktivt med tanke på å få operatørbyttet til å fungere og flyene på beredskap.

Sykemeldinger har i varierende grad vært benyttet som et virkemiddel for å redusere ambulanseflyberedskapen. Dette lar seg relativt enkelt dokumentere med å analysere sykemeldingsstatistikk og beredskapsgrad for de siste to år. I tillegg har flygere publisert statusmeldinger på sosiale media som viser hvordan man tar fly av beredskap via sykemelding.

Etter mitt innlegg i Altaposten 31.12.2019 har jeg mottatt et utall støtteerklæringer fra personer i alle ledd av Luftambulansetjenesten, inkludert flygere i Babcock. De fleste av disse meldingene har jeg fått muntlig, pr melding eller mail - mange kvier seg for å vise ståsted via offentlige kanaler/sosiale media. Samtlige tilbakemeldinger uttrykker at mitt innlegg er «spot on/to the point» og «endelig er det noen som tør å sette søkelys på problemet». At Seppola da hevder at det «i artikkelen fremmes en rekke usaklige påstander….» faller på sin egen urimelighet. Og for å presisere: Det er ikke de enkelte pilotene i Babcock jeg kritiserer – min kritikk retter seg mot flygerforeningen (LTF) og ledelsen der.


En krise skapt av hva eller hvem?

Det er helt legitimt å være uenig med vilkårene i en anbudsprosess – og marker sitt standpunkt rundt dette. Når markeringene går ut over de pasienter som har behov for flyambulanse i Norge har aksjonene gått altfor langt, skriver Kjetil Vik.


HR-direktøren i Babcock har ingen gevinst av å være talerør for LTF og gjøre knefall for alle deres krav. Det bare forsterker LTFs jerngrep over flyambulansetjenesten og fører hverken til forbedringer eller bedre beredskap. Dersom en av partene i et samarbeid har total kontroll vil man ikke komme frem til de gode løsningene.

Ellers registrerer jeg at det i sosiale medier spekuleres over mine motiver for å sette søkelys på dette tema. Jeg har bekjente i Babcock, Lufttransport, Hovedredningssentralen, Luftforsvaret, Norsk Luftambulanse, LAT HF, Luftfartstilsynet og en hel mengde andre steder – hvilket er naturlig etter mer enn 35 år som flyger og leder innen rednings- og luftambulansetjeneste. Stikk i strid med alle spekulasjoner er mitt anliggende kun å få ambulanseflyberedskapen til å fungere tilfredsstillende igjen. Et høyt antall pasienter i Norge får ikke den flytransporten de har behov for – dette må man få orden på. Jeg har vært så heldig å få oppleve den lettelse pasienter og pårørende opplever når luftambulanse ankommer og pasienter skjønner at de vil bli ivaretatt samt få den beste transport og medisinske behandling Norge har å tilby. Denne tryggheten må ikke tas fra pasientene!

Kjetil Vik

Pensjonert Major, tidligere flyger i Redningstjenesten og Lufttransport