Nei til sentralisering av skatteoppkrevingen

– Denne omleggingen mener vil ramme både kommunene og innbyggerne hardt, skriver Bjørg Tapio.

Bjørg Tapio i Fagforbundet.  Foto: Arkiv

Meninger

Dagens regjering foreslår i sitt budsjett for 2020 å legge ned alle dagens eksiterende kommunale skatteoppkreverkontor, og sentralisere disse til Skatteetaten.

Denne omleggingen mener Fagforbundet Finnmark vil ramme både kommunene og innbyggerne hardt. Viktig lokalkunnskap og nærhet til bedriftene som skatteoppkreverne har i dag blir borte. Dagens innkreving sikrer tett kommunikasjon og nærhet mellom skatteyter og skatteoppkrever, med regjeringas «raseringsforslag» vil kommunene miste viktig kontaktpunkt til innbyggerne og det lokale næringsliv. Fagforbundet har over 400 medlemmer som vil bli direkte berørt av forslaget, og Fagforbundet Finnmark er meget urolig for medlemmenes arbeidsplasser og innbyggernes tjenester.

Fagforbundet Finnmark er helt uenig i at omlegging av dagens skattekontor er en lønnsom sentralisering. Hvis en ser på et sammenlignbart land som Danmark som statliggjorde skatteinnkrevingen i 2005 var utestående skatt på 50.1 milliarder, dette har bare økt år for år. Den danske riksrevisjonen publiserte i 2017 rapporten: «Rigsrevisjonens beretning om revisionen af statsregnskabet for 2017». Der var kritikken av statliggjøringen av skatteoppkrevingen knusende. Rapporten viser at samlet utestående offentlig skatt var økt til ca. 108.6 milliarder i 2017.

Fagforbundet Finnmark mener at det er stor risiko for økt utestående skatt også i Norge hvis regjeringen får gjennomslag for nedleggelsen av alle kommunale skatteoppkreverkontor. Fagforbundet er ikke villig til å være med på å utsette felleskapet for en slik risiko.

Bjørg Tapio

Regionsleder Fagforbundet Finnmark