– Skaper unødig bekymring i befolkningen

Kommunalleder, kommuneoverlege og leder legetjenesten svarer Pasientfokus.

Illustrasjonsbilde fra Alta legevakt.   Foto: Kita Eilertsen

Meninger

Åpent brev til Pasientfokus, svar på bekymringsmelding

Pasientfokus sendte i juli en bekymringsmelding til Fylkesmannen i Finnmark vedrørende bruk av skjemaet "Utskrivning fra legevakt på eget ansvar" på Alta legevakt.

I tillegg frontet representanter for Pasientfokus saken både i redaksjonelle medier og på sosiale medier.

I brev til Alta kommune har Fylkesmannen bedt kommunen om å svare Pasientfokus direkte.  Alta kommune har med dette valgt å svare i form av et åpent brev, slik at også befolkningen får innsyn.  Dette gjør vi fordi vi mener bekymringsmeldingen og Pasientfokus sine uttalelser i ulike medier baserer seg på en del faktafeil og misforståelser. Dette skaper etter vår mening en unødig bekymring i befolkningen.

Skjemaet "Utskrivning fra legevakt på eget ansvar" - benyttes IKKE når en pasient ber om å bli sendt til UNN i stedet for Hammerfest, slik Pasientfokus påstår. Dette er derimot et standard skjema som benyttes ved de fleste av landets sykehus og legevakter, og det brukes når en pasient velger å ikke etterkomme behandlende leges råd om fortsatt innleggelse/behandling.

Dette forklarte vi til Pasientfokus da de møtte opp på legevakta for å få utlevert skjemaet. De vurderinger legen har gjort, samt pasientens begrunnelser for sitt valg nedtegnes i pasientens journal.  Pasienten kan be om utskrift/kopi av journalnotatet.

Leger ved Alta legevakt og helsepersonell for øvrig må, som i landet ellers, forholde seg til gjeldende retningslinjer for hvor pasienter skal henvises.

Legen vil alltid vurdere hva som er det beste for pasienten i medhold av helsepersonelloven § 4 og de krav som stilles til faglig forsvarlighet. Disse beslutningene tas for øvrig alltid i samråd med spesialisthelsetjenesten når det er aktuelt å sende pasienten videre for behandling eller undersøkelse.

Alta kommune synes det er uheldig at Pasientfokus har gått ut med denne informasjonen all den tid det er basert på faktafeil, og vi er av den oppfatning at det kan skape unødvendig bekymring. Det oppleves også som usaklig kritikk av leger og helsepersonell ved legevakta.

Personell på legevakta i Alta gjør en formidabel innsats for befolkningen, hele året og døgnet rundt.  De fortjener all ros og støtte i det viktige arbeidet de gjør, og forståelse for at de avgjørelsene de tar, er styrt av lovverk og retningslinjer. 

Vi ønsker å ha en god pasientflyt, og et godt og nært samarbeid med både redningskjede og Hammerfest sykehus som vårt lokalsykehus.  De ansatte på Alta legevakt yter alltid sitt beste for befolkningen, og vi håper innbyggerne har tillit til oss.

Ragna Eikanger, avdelingsleder for Legetjenesten

Frode Øvrejord, fungerende kommuneoverlege

John Helland, kommunalleder Helse og sosial