De sterke ord

– Menighetene i Nord Hålogaland bispedømme er opptatt at noe langt mer enn kvinnelige prester og vielse av likekjønnede, skriver Knut Sand Bakken.

Elvebakken Kirke.  Foto: Magne Ek

Meninger

Vi har vært i gjennom en valgkamp som er preget av de sterke ord. Vi har rett. Dere tar feil. På landsplan har mye av debatten vært preget av innvandring og integrering, her nord fylkessammenslåing og mer sentralisering. Det er viktige debatter, men ofte reagerer jeg på ordbruken. Den fremmer ikke fellesskap.

Også i kirken bruker vi ofte sterke ord, ofte for å fremme egne interesser. Og vi argumenterer med at vi har rett. For våre syn er forankret i Bibelen og bekjennelsen. Det kommer sjelden noe godt ut av slike debatter. De kan skape direkte fiendskap mellom mennesker som alle tror på fredens evangelium.

Vi har i tillegg til fylkesting- og kommune valg hatt kirkevalg. Nå er det klart hvem som skal sitte i Nord Hålogaland bispedømmeråd. Alle 3 listene er representert i rådet. Det er en kjensgjerning at det er teologisk uenighet mellom Bønnelistens representant og representantene fra Åpen Folkekirke. Men uenighet behøver ikke bare å være noe negativt! Det kan være noe positivt når det viser mangfoldet, i dette tilfellet mangfoldet i folkekirken her nord. Jeg håper derfor at rådets medlemmer kan få til et godt samarbeide så vi fortsatt kan få en levende kirke i vår nordligste landsdel. Men da må representantene legge godviljen til og ikke bruke de sterke ord som kan ødelegge arbeidet. For menighetene i Nord Hålogaland bispedømme er opptatt at noe langt mer enn kvinnelige prester og vielse av likekjønnede!

Knut Sand Bakken

Vikarprest i Sør Varanger