– Slik vil Alta Høyre løfte gutta i skolen

Vi vil prøve ut mer fleksibel skolestart, men først og fremst satse på variert undervisning i første klasse, kortere undervisningsøkter og mer fysisk aktivitet, skriver Alta Høyre i et leserinnlegg.

Hege Christin Bjørkmann  Foto: Jarle Mjøen

Meninger

Stoltenbergutvalget har nylig fremlagt sin rapport om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner. Der er de kommet frem til at i dag er det tydelige forskjeller mellom gutter og jenter på alle nivåer i utdanningssystemet. Vi ser forskjeller i språkutvikling, karakterer, behov for spesialundervisning, gjennomføring i videregående og andel i høyere utdanning.

Det er viktig at tiltakene skal gjøre guttene bedre, de skal ikke gjøre jentene dårligere.

For å ta noen eksempler fra rapporten til stoltenbergutvalget:

  • 70 prosent av elevene som får vedtak om spesialundervisning er gutter. Dobbelt så mange gutter enn jenter med vedtak får oppfølging av en ufaglært assistent. Forskning viser at skolen har lavere forventninger på vegne av disse guttene.
  • 2,5 ganger så mange gutter som jenter fikk mindre enn 3 i snitt fra ungdomsskolen. Elever med faglig svakt grunnlag fra grunnskolen har lavere sannsynlighet for å fullføre videregående. Omtrent 8 000 elever har et veldig svakt faglig utgangspunkt fra grunnskolen. Av disse kan så mange som to av tre ende opp med å ikke fullføre videregående opplæring.
  • Fem år etter påbegynt videregående opplæring er det rundt 30 prosent av guttene og 20 prosent av jentene som ikke har fullført. Av alle elever som oppnår studiekompetanse får jentene i gjennomsnitt flere karakterpoeng enn guttene.

Høyre ønsker en bedre skole for guttene i Alta, og skal få dette til gjennom:

  • Tidlig innsats: Forskning fra Stavangerprosjektet viser at språkaktivitetene i barnehagen fenger jenter mer enn gutter og at guttene derfor kan få mindre språklig stimulering Derfor vil Alta Høyre ha en egen språksatsing i barnehagen og jobbe for at enda flere av de ansatte skal være barnehagelærere. I skolen vil vi sørge for enda flere begynnerspesialister i de laveste trinnene.
  • Fleksible skolestart: Et mindretall i utvalget mener større fleksibilitet i skolestart kan være en løsning for en del barn som ikke er modne for å starte på skolebenken. Alta Høyre vil prøve ut mer fleksibel skolestart, men først og fremst satse på variert undervisning i første klasse, kortere undervisningsøkter og mer fysisk aktivitet. Det er skolen som må tilpasse seg barna, ikke barna som skal tilpasse seg skolen.
  • Kvalitet i SFO: Mange elever tilbringer dagene sine på SFO. Derfor vil Alta Høyre at SFO-ledere skal ha pedagogisk eller annen relevant utdanning og flest mulig av assistentene skal ha fagbrev, fortrinnsvis i barne- og ungdomsarbeiderfaget, men vi ønsker også en bredde av faggrupper for å bygge et sterkt lag rundt eleven.
  • Slå sammen norskkarakterene: Utvalget påpeker at det er mange språkkarakterer på vitnemålet. Derfor ønsker Alta Høyre å slå sammen de to skriftlige norskkarakterene til en. Det har vært gjennomført forsøk på dette hvor evalueringen viser at lærerne får bedre tid til tilbakemeldinger og opplæring.
  • Spesialundervisning: Dobbelt så mange gutter enn jenter med vedtak får oppfølging av en ufaglært assistent. Alta Høyre vil derfor kartlegge hvor mange gutter og jenter som får oppfølging av en ufaglært assistent i Alta, og reformere spesialundervisningen. Vi må flytte kompetansen ut fra kontoret og inn i klasserommet, og sette inn innsatsen tidlig.
  • Mer forskning: Stoltenbergutvalget påpeker at vi mangler forskning på hva som løfter gutta i skolen. Derfor vil Alta Høyre bruke kompetansemiljøene på UIT, samisk høgskole og andre forskningsinstitusjoner for å forske på piloter slik at vi får mer kompetanse på hva som fungerer. Alta skal ta en lederrolle i det viktige arbeidet med å forske mer på hvilke tiltak som fungerer for gutta i skolen. Det er for eksempel behov for mer forskning på bruk av digitale verktøy i undervisningen.
  • Tiltaksplikt: Elever med faglig svakt grunnlag fra ungdomsskolen faller lettere fra i videregående opplæring. Alta Høyre vil derfor innføre en plikt for skolene til å sette inn tiltak for elever som har for høyt fravær. Dette må være et samarbeid mellom ulike instanser i kommunen som skolehelsetjeneste, foreldre, barnevernet, kontaktlærer og eleven selv. Vi må også ha tilbud for de elevene som ikke har tilstrekkelig med grunnleggende ferdigheter fra ungdomsskolen slik at alle har de forutsetningene de trenger for å mestre videregående

Av Bjørn Roald Mikkelsen og Hege Christin Bjørkmann

Ordførerkandidat og varaordførerkandidat Alta Høyre