– Vi vil skape mer, ikke skatte mer

– Alta Høyre ønsker å avvikle eiendomsskatten, skriver Bjørn Roald Mikkelsen.

I FRONT FOR HØYRE: Bjørn Roald Mikkelsen.  Foto: Ann-Christin Kjeldsen

Meninger

I disse dager har boligeiere i Alta fått eiendomskatten på sine boliger. Retakseringen viser at de fleste boliger har steget 100 % på 10 år. Vi betaler dobbelt så mye i eiendomsskatt i forhold til siste år. Er dette bra eller dårlig for utviklingen av Alta-samfunnet?

Skape mer, ikke skatte mer 

Alta Høyre vil ha et mest mulig effektivt skattesystem, som legger til rette for investeringer og flere arbeidsplasser. Det statlige virkemiddelapparatet og skattereglene må utformes slik at de fremmer nyetableringer og innovasjon.

Alta Høyre vil:

– Redusere eiendomsskatten, og legge SSB boligverdier til grunn for utskrivning i eiendomsskatt i kommunen.

– Redusere selskapsskatten til nivået i våre naboland fjerne formuesskatten på arbeidende kapital.

Alta Høyre ønsker å avvikle eiendomskatten som inntektskilde til kommunen. I dag er ikke dette mulig uten at dette går utover tjenestetilbudet som vi har. Dersom vi får makten skal eiendomsskatt gradvis avvikles. Hvordan har vi tenkte å få dette til?

Levende og attraktive lokalsamfunn

Høyre vil ha levende og attraktive lokalsamfunn. Det er grunnlaget for at næringslivet kan blomstre og skape arbeidsplasser. Sterke regioner og sterke lokalsamfunn er en forutsetning for desentraliserte bo- og arbeidsmarkeder.

– Høyrestyrte kommuner skal være næringsaktive ja-kommuner!

– Bedre samspillet mellom kommunene og næringslivet slik at bedriftenes behov i større grad blir ivaretatt i kommunenes plan og reguleringsarbeid og ha årlige dialogmøter mellom partene.

– Fortsette styrkingen av kommuneøkonomien og prioritere økninger i kommunenes frie inntekter. 

– Stimulere til flere kommunesammenslåinger for å skape sterke regionale sentre med vekstkraft som kan være motorer i utviklingen lokalt.

Forenklinger og forbedringer i offentlig byråkrati

Effektiv og rask kommunal saksbehandling er en forutsetning for god lokal næringsutvikling og verdiskaping. Offentlig byråkrati og prosesser må forenkles, og statlig overstyring begrenses. En effektiv og rask saksbehandling er avgjørende for å sikre aktivitet, utvikling og flere arbeidsplasser. Trege saksbehandlingsprosesser gir unødvendige kostnader og gjør at lokale firma kan gå glipp av oppdrag.

Høyre vil:

– Videreføre arbeidet med forenklinger for å redusere næringslivets kostnader med mål om å redusere kostnadene for næringslivet med ytterligere 10 mrd. kroner.

– Forenkle plan- og bygningsloven ytterligere og ha som mål å redusere saksbehandlingstiden i plan- og byggesaker.

Bjørn Roald Mikkelsen

Ordførerkandidat

Alta Høyre