Oppdatert

– Hva skjer bak gardinene på Finnmarkssykehuset?

Svein Aasegg.  Foto: Tom Skoglund

Meninger

Ser i Altaposten for 4.2.2019 at tidligere foretakstillitsvalgt Odd Oskarsen fra Hammerfest etterlyser medvirkning og bistand fra fagmiljøene mot regjeringsvedtak om samordnet administrasjon av sykehusene her nord. Greit nok, men da savnes at han i samme slengen også etterlyste medvirkning fra pasientene som skal betjenes.

Oskarsen sier han har funnet lovverk som hindrer konsekvensutredning av «hvor (som han selv sier) sykehuset i Vest-Finnmark skal ligge». Om det er riktig, vil det bety at også styringskontroll og administrativt ansvar for riktig bruk av knappe helsemidler er uten demokratisk forankring. Dersom det virkelig er slik, at Stortinget har fraskrevet seg all kontrollrett over riktig bruk og nytteeffekt av vesentlige bevilgninger til livsviktige helseformål, da bør konsekvensen være at dette uoppholdelig rettes opp ved lovendring, slik at konsekvensutredninger også pålegges for store bevilgninger til helseformål.

Det er nå innkalt til møte 12. februar i Hammerfest mellom tillitsvalgte ved Hammerfest sykehus (og UNN?) og helseministeren Høie fordi regjeringen vil samordne parallelle administrasjoner og fagfolk ved at sykehusene i Finnmark blir administrativt tilknyttet UNN.

Nå er det gjerne slik at sykehusorganisering i første rekke bør ha fokus på ivaretakelse av pleietrengende syke mennesker. Gjerne like mye som det nå fokuseres på ansattes beste.

Men her er det sånn at pasientene mangler både tillitsvalgte, arbeidstaker-organisasjoner og sterke LO i ryggen. Men så finnes her et «Pasient- og brukerombudet i Finnmark». Her treffer vi Odd Oskarsen – som seniorrådgiver for pasientombudet. Ombudet har 3 medlemmer, og er ledet av Mette Elisabeth Eriksen som ombud med kontorsted i Havnegata i Hammerfest – og altså ikke på sykehuset samme sted! Myndighet som ombud er Eriksen gitt av helsedirektoratet – og de 3 må ikke forveksles med det «brukerutvalg» som er håndplukket av direktørene i HN og FS - og som er innsatt som nikkedukker for dem selv.

Når så Oskarsen - som altså er seniorrådgiver hos det reelle pasientombudet - fokuserer feilaktig på at «RHF-ene ikke er omfattet av utredningsinstruksen» - samt ny instruks fra helseministeren, så er dette oppsiktsvekkende. Dette fordi den nye instruksen som angivelig ble gitt av helseministeren for over ett år siden i januar 2018, uten fortsatt å bli tatt til følge av egenrådige HN og FS. Det gir flere spørsmål: Hvorfor ble ikke pasientombudet i Finnmark innkalt til møtet med helseministeren 12. februar? Der skal det som kjent behandles spørsmål som i høy grad omhandler best mulig – og nærmest mulig - betjening av pasientene. Kilder kan fortelle at Eriksen har spurt om å få delta i møtet, men hun blei skammelig nok avvist – og fikk dermed munnkurv! Om heller ikke FS eget «pasientutvalg» er innkalt, så er det like forunderlig. Det vitner om at flytting av fokus vekk fra pasientene til vikarierende formål - lenge har vært bevisst strategi bak kulissene i Finnmarkssykehuset - med sete i Hammerfest.

For pasientene fremstår det som risikabelt og utrygt at organiseringen av livsviktig og omstridt sykehusstruktur forsøkes unndratt offentlig kontroll og lovpålagt konsekvensutredning. Slike utredninger gjelder for all annen lignende virksomhet, - men merkverdig nok med påstått unntak for helseforetakene. Derfor er det vanskelig å forstå hvorfor manglende kontroll ikke har vært innberettet og påpekt av Riksrevisjonen? For lengst burde saken vært moden for behandling i Stortingets kontrollkomite – eller i det minste vært vurdert av Sivilombudsmannen. Jo-da, den som lever får se.

Av Svein Aasegg, Alta

Altaposten er blitt gjort oppmerksom på at Odd Oskarsen ikke er foretakstillitsvalgt i Finnmarkssykehuset. Dette er rettet i leserinnlegget.