– Må sikre klare skiller mellom nettselskaper og annen virksomhet

Statssekretær Rikard Gaarder Knutsen svarer direktøren i Alta Kraftlag

Illustrasjonsbilde  Foto: Arkiv

Statssekretær Rikard Gaarder Knutsen  Foto: Torbjørn Tandberg

Meninger

Per Erik Ramstad kritiserer både meg og regjeringen i sitt svarinnlegg i Altaposten når vi diskuterer hensikten med et klart funksjonelt skille. At han velger å legge til grunn at jeg baserer mine innlegg på manglende faglig kunnskap får stå får Ramstads egen regning. Jeg er dog ikke sikker på om denne typen debattform tar viktige debatter noe godt av sted.

For oss er det et mål og sikre at det er klare skiller mellom nettselskapene og annen virksomhet som for eksempel strømsalg. Uavhengig av prisdiskusjon bør alle kundene ha en visshet om at den regningen de får for nettleien i størst mulig grad går til vedlikehold og arbeid på nettet. Det er uheldig for alle parter om vi i denne regningen også skjuler andre kostnader. Det er mulig Ramstad er uenig i dette, men for alles omdømme bør dette være en ønsket målsetting.

At dette på kort sikt vil kunne gi økte kostnader for nettselskapene er vi fullt innforstått med, men vi opplever at besparelsene over tid vil være større. Det bør også være i alles interesse at nettselskapene som monopol har grunnleggende troverdig gjennom sin nøytralitet. Det er meget viktig.

Ramstad trekker også frem avgifter i sin argumentasjon. Som for alle andre varer og tjenester betaler kundene merverdiavgift på nettleien. I tillegg betaler kundene elavgift. I 2019 bestemte regjeringen å redusere elavgiften med 1 øre/kWh. Kundene til Alta Kraftlag og hele resten av Finnmark og deler av Troms er dessuten unntatt både elavgift og mva for sin strømbruk. Uansett hvor stor del av nettleien som er avgifter er det viktig å sikre at nettkundene ikke betaler mer enn nødvendig for tilgang til nettet. Dette vil det selskapsmessige og funksjonelle skillet bidra til.

I ny regjeringsplattform har vi slått klart fast at vi vil jobbe videre med å finne gode tiltak for å utjevne nettleien gjennom et godt organisert strømnett. I dette ligger klart at arbeidet med å sikre en konsolidering av bransjen videreføres. Arbeidet med selskapsmessig og funksjonelt skille vil være viktig i dette, nettopp for å kunne synliggjøre nettselskapenes reelle kostnadssider og på den måten kunne sikre at det blir enda mer attraktivt å kunne slå seg sammen."

Rikard Gaarder Knutsen

Statssekretær

Olje- og energidepartementet