Kjære politikere!

– Altaskolen fortjener langsiktig planlegging, skriver samarbeidsutvalget ved Rafsbotn skole.

Illustrasjonsbilde  Foto: Vidar Kristensen

Meninger

Oppvekst og kultur skal i løpet av de neste to årene gjennom en omstillingsprosess for å ta ned et sted mellom 24-32 millioner. 

Administrasjonen har fått et mandat til å komme med innspill på hvordan dette skal la seg gjøre. Det ligger inne i Rådmannens forslag til budsjett for 2019 at ungdomstrinnene i Tverrelvdalen, Talvik og Rafsbotn skal overføres til AUSK og SUSK fra høsten 2019. I dette forslaget ligger det en innsparing på et antall millioner. For Rafsbotn sin del vil det gi en effekt på ca. 0,9 mill. i 2019 og 1,8 mill. fra 2020 og årene som kommer. På bakgrunn av dette, sparer man tre årsverk. På de tre skolene til sammen sparer man ca.12 årsverk ifølge forslaget.

Dette vil si at man skal flytte ca. 90-100 elever fra distriktet og inn til de sentrale ungdomsskolene. Vi vet at det er fullt inne i klassene i sentral-Alta. Det er ikke plass til 90-100 elever i de eksisterende klassene. Det må eventuelt opprettes nye klasser med nye årsverk for at våre elever fra distriktet skal ha plass. Dvs. at det må utvides med flere klasserom og man må ansette nye lærere. De 12 årsverkene man skulle spare på dette går til å opprette de nye klassene. Man sparer ikke noe på dette trekket.  Vi tror det blir dyrere å flytte elevene enn å opprettholde det tilbudet vi har i dag! For ikke å snakke om hva det kan gjøre med de menneskelige kostnadene på lang sikt...

I forslaget fra administrasjonen er det listet opp en del argumenter for og imot dette alternativet til innsparinger. Disse mener vi ikke er godt nok gjennomarbeidet. Man får ikke fram hele bildet. Rafsbotn skolen skal bli et oppvekstsenter hvor barnehagen flytter inn under samme tak. Det å gjøre skolebygningene om til en barnehage krever ombygninger for å møte lovkravene til å være en barnehage, og det sier regnestykket blant annet ikke noe om.

Skolene i distriktet leverer pr. nå de beste elevresultatene i Alta, og det kan ikke stikkes under en stol. Elever flyttes fra de store sentral- skolene ut i distriktet mens dette leserinnlegget blir skrevet. Dette må og bør tas hensyn til.

Vi synes ikke noe om at skolen skal gjøres om til et Oppvekstsenter i et budsjettvedtak. Skolestruktursaken som helhet bør behandles som en sak alt under ett hvor man ser det hele bildet i 30-50 års perspektiv. Ikke «flikke» litt her og litt der i hver eneste budsjettprosess. Langsiktig planlegging er noe vi alle i Altaskolen fortjener!

Samarbeidsutvalget

ved Rafsbotn skole

Marcus Løfgren,

leder for elevråd og SU

Ulrik Olsen, elevråd

Knut Erik B. Hammari, leder FAU

Marianne R. Uglebakken, FAU

Silje Raknes, Lærer 1-7

Hilde S. Strandos, lærer 8-10

 Eilinn B. Johnsen, Foresatt SFO

Leif Birger Mækinen, politisk

Monika Johansen, sekretær SU