– Uansett hvilken skole som må ofres er det veldig trasig for nærmiljøet

En nærskole- også for Thomasbakken, spør Thomasbakken grendelag.

KOMSA ELLER BOSSEKOP? – Det blir mange følelser i sving og sterke fronter, skriver Thomasbakken grendelag.  Foto: Martin Hovden / fotomontasje Altaposten

Meninger

For oss foreldre på Thomasbakken er det urovekkende å måtte konstatere at det fortsatt er knyttet stor usikkerhet til hvor våre barn skal gå på skole i fremtiden. Slik vi forstår det er tanken at barna på Thomasbakken skal busses til Komsa fra 1. klasse. Dette har vi vanskelig for å akseptere. Hvis man tenker avstand og nærskole, er det ikke naturlig at våre barn skal gå på en ny skole i Komsa. Spørsmålet er da hvor barna våre får sin nye skolehverdag? Øvre Alta og Gakori er nærmere, men har disse skolene plass til 90 ekstra elever?

I dag vet vi at de fleste elevene går og sykler til Bossekop skole hele året. I rapporten fra WSP er de trafikkmessige konsekvensene og transport nærmest ikke nevnt. Dette finner vi i grendelaget meget merkelig. Fra ytterst på Thomasbakken til en ny skole i Komsa vil det være ca 5 km, det vil si at 90 elever på Thomasbakken må transporteres til skolen hver dag. Hvordan forsvarer man dette i et miljømessig, økonomisk og folkehelse-perspektiv? Aktiv barnehage-prosjektet, som er et prosjekt i regi av Barn og unge-tjenesten i Alta kommune, viser at 1/3 av jentene og ¼ av guttene ikke oppfyller minimumskravet til fysisk aktivitet i løpet av en dag. Vi vet at aktivitetsnivået går ned jo eldre barna blir, og skoleveien blir derfor den viktigste kilden til fysisk aktivitet i skolehverdagen. Skal vi frata 90 elever denne muligheten til å danne gode vaner for resten av livet?

I rapporten fra WSP fokuseres det på at Komsa har et bedre uteområde enn Bossekop. Vi finner det viktig å presisere at det ikke er tatt hensyn til Breverud som utearena for Bossekop skole. Dette er et område som brukes flittig i skolehverdagen. Uteskole og gymtimer legges til BUL-løypa, Coop-banen og områdene rundt. I tillegg har skolen en fotballbane som benyttes året rundt, og en flott skøytebane vinterstid. Selv om Komsa skole utvilsomt har et flott uteområde, har Bossekop skole muligheter til flere gode uteområder i umiddelbar nærhet.

Et annet viktig aspekt i denne saken er plassering av ny idrettshall. I dag er kapasiteten til BUL-hallen sprengt. Plassproblemer medfører blant annet til at deler av suksesshistorien med BUL-barneidrett med 350 unger ikke har fullverdig tilbud i BUL-hallen. Vi trenger en ny hall på vestsiden, men den kommer kun hvis skolen kommer til Bossekop. Vi ser med bekymring på en hverdag med transport av barn til og fra sentrum, både i skole og fritidssammenheng.

Komsa skole har pr i dag 210 elever, men her er både samisk-klasse og innføringsklasse foreslått nedlagt. Bossekop skole har 270 elever, et antall som er ventet å øke etter hvert som nye eneboliger bygges på Thomasbakken. På Komsa er det også planlagt nye boliger, og disse vil ligge innenfor 2 km fra Bossekop skole. Med disse tallene er det ingen tvil om at flertallet av elevene tiltenkt storskolen vil ha kortere skolevei dersom skolen ligger i Bossekop.

Uansett hvilken skole som må ofres er det veldig trasig for nærmiljøet. Det blir mange følelser i sving og sterke fronter. Nettopp derfor ønsker vi at den nye skolen skal være best mulig for flest mulig. Bossekop skole vil da være det naturlige valget for lokalisering.