Hva sier de faglige rapportene i storskolesaken?

  Foto: Alexander Rex Evensen

Meninger

Skolestruktur har vært et fremtredende tema i lokalpolitikken i Alta i lang tid. Helt siden Norconsult-rapporten fra 2012 har det blitt diskutert sammenslåinger av skoler for å sikre antatte stordriftsfordeler. I rapporten av 2012 foreslås flere sammenslåinger, men Komsa og Bossekop anbefales driftet videre i nåværende form.

Høsten 2016 legges det så frem en rapport som skal vurdere beste lokalisering av en ny storskole for elever i Aronnes, Bossekop og Komsa skolekrets. Denne rapporten vurderer en rekke alternativer, og konkluderer med at beste alternativ er ny storskole på Komsa, etterfulgt av Engesetskogen på andreplass og Bossekop på tredje.

Det ble så bestilt en ny rapport av Rådmannen der man ba om en grundigere vurdering av tomtealternativene. Denne vurderingen ble gjennomført av kommunalleder ASU Oddvar Konst, fagleder plan Hallgeir Strifeldt, arealplanlegger Reidar Olsen og kommunalplanlegger Veslemøy Grindvik. Fra oppsummeringen av 21.03.17 fremgår det at: «Det er tydelig at tomten der Komsa skole ligger i dag er den absolutt best egnede tomten for en ny barneskole».

Fortsatt mener man ikke å ha tilstrekkelig informasjon for å treffe en beslutning. Formannskapet godkjenner derfor 28.05.17 et nytt utvalg, denne gangen svært bredt sammensatt med administrasjon, begge rektorer samt politisk ledelse:

Monica Nielsen (AP) ordfører

Anita Håkegård Pedersen (SV) varaordfører Ole Steinar Østlyngen (AP) Oddveig Hammari (H) Toril Isaksen, rektor Komsa skole Trude Andersen, rektor Bossekop skole Rikke Raknes, kommunalleder oppvekst Aase Kristin Abrahamsen, Barn og Unges representant Bengt Fjellheim, kommunalleder drift og utvikling Trond Einar Uglebakken, virksomhetsleder kommunalteknikk Hallgeir Strifeldt, fagleder plan Oddvar Konst, kommunalleder samfunnsutvikling.

I rapporten konkluderes det med at Komsa skole scorer best på 6 av 7 kriterier som skal vurderes (best på tomtestørrelse og terreng, infrastruktur, trafikksikkerhet, turmuligheter og pedagogisk opplæring utenfor klasserom, eierforhold samt klima/sol/leforhold). Bossekop fremstår best på «plassering ift elevenes bosted», men det understrekes videre i rapporten at «elevgrunnlaget i fremtiden kommer til å øke mest i de områdene som sogner til Komsa skolekrets».

Rapporten påpeker videre at «det er hensiktsmessig med en viss avstand mellom sentrumsskolen og en ev ny skole». At skolene i Alta spres. Det avsluttes med at «ut fra kriteriene som er satt og den vurderingen som er gjort, er det tydelig at tomten der Komsa skole ligger i dag er den best egnede tomten for en ny skole og idrettshall.

Denne tomten har tilstrekkelig med areal for å dekke dagens behov samtidig som det er rom for en ev fremtidig utvidelse. Det er i tillegg kort avstand til naturområdene, skileikannlegg og kulturminneområdene i Komsa og Tollevikfjæra, som gir gode muligheter for å ta i bruk nærområdene som læringsarena».

På tross av denne omfattende rapporten ble det ikke vedtatt lokalisering på kommunestyremøtet. Økonomien måtte hensynstas, og man ønsket mer informasjon og prisoverslag. En fjerde rapport - denne gangen satt bort til et utenforstående konsulentselskap - WSP. 31.05.18 lå denne klar.

Man så både på null-alternativet (å beholde dagens to skoler), samt pris for ny skole på Komsa, Bossekop og Prestegårdsjordet. Også denne rapporten anbefaler Alta kommune å bygge ny storskole på Komsa. Et alternativ med ny skole på Bossekop, der man plasserer flerbrukshallen på Breverud drevet av BUL og med påløpende leieutgifter for kommunen, et alternativ som WSP ikke anbefaler, er 4,5% billigere enn Komsa.

Sammenligner man prisen på ny storskole med hall på Komsa kontra lignende alternativ på Bossekop, blir det 12,5% billigere - 239 millioner for Komsa mot 269 millioner kroner for Bossekop. WSP skriver avslutningsvis at «Utredningen anbefaler Komsa som lokaliseringsalternativ fordi denne skolen gir de beste kvalitetene på uteområder og tilgang til naturkvaliteter i direkte tilknytning til skolen. Dette bidrar til god skolefaglig kvalitet. I utredningen vektes skolefaglig kvalitet tyngre enn lokalmiljø og stedsutvikling, hvor Bossekop kommer best ut. Anbefalingen styrkes av at Komsa også kommer godt ut i en totaløkonomisk vurdering.»

Denne siste rapporten med anbefaling Komsa ble fremlagt som saksdokument til formannskapet 05.09.18. I samme dokument fremkommer det også tydelig at byggfaglig vurdering av kommunale bygg, skolefaglig vurdering fra oppvekstadministrasjonen samt Rådmannens totalvurdering er unisone - alle anbefaler Komsa som endelig lokalisering for ny storskole.

La det være klart, Tollevika grendelag ønsker ikke noen storskole. Vi ønsker at Bossekop skal få ha sin nærskole, og Komsa beholde sin. Ingen av dem er små. Allikevel ønsker vi i dagens situasjon, der politikerne vurderer å vedta en storskole, å påpeke historikken og konklusjonen i de mange rapportene.