Flysykepleierne: – Ta til fornuft og slutt med det politiske spillet. Dette handler om liv og helse!

– Vi er fornøyde med at Stortinget har tatt ansvar i ambulanseflysaken og følger den opp, men vi er bekymret for utviklingen i saken, skriver syv tillitsvalgte flysykepleiere.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Reiulf Grønnevik

Meninger

Bekymringsmelding fra flysykepleiere i Norge

Den 11.05.18 skrev flysykepleiere i Helse Nord en bekymringsmelding til Luftambulansetjeneste HF (LAT HF), Helse Nord og til media. Vi var da, som nå, svært bekymret for fremtiden til ambulanseflytjenesten. I etterkant inviterte LAT HF tillitsvalgte fra alle baser i Norge til et møte i Bodø 05.06.18. Møtet var konstruktivt, og vi har i dag god kontakt med LAT HF og plan for videre samarbeid. Norsk Sykepleierforbunds tillitsvalgte på alle ambulanseflybaser i Norge står samlet og har en felles situasjonsforståelse, men vårt syn på hvordan saken bør løses er forskjellig fra synet til LAT HF. LAT HF og Helse Nord bruker mye tid og ressurser på kompenserende tiltak, vi ønsker at tid og ressurser bør brukes på løse grunnproblemet. 

Vi er fornøyde med at Stortinget har tatt ansvar i ambulanseflysaken og følger den opp, men vi er bekymret for utviklingen i saken. Stortinget gjorde et svakt vedtak 07.06.18. Det gir rom for at statsråd Høie kan fortsette sin politikk med god støtte fra Kristelig Folkeparti (KrF).  Vi mener at Krf og regjeringspartiene ikke ser realitetene i saken. Ideologi overstyrer fornuftig tankegang. Vi mener det var ansvarsløst av KrFs helse-omsorgskomiteleder Olaug Bollestad å kommentere at kompetanse kan hentes fra andre steder. Vi ønsker nå at hun må spesifisere hvor disse "andre steder" er og hvordan denne kompetansen kan erstatte kompetansen som er bygd opp gjennom en årrekke i Lufttransport. Slik vi ser det, tar ikke KrF et tydelig ansvar i saken. Dette kan dessverre gå utover pasientene i Norge, og Nord Norge spesielt.

I beredskapsplanen som er iverksatt er det planlagt at Babcock Scandinavian Air Ambulanse (BSAA) tar over en base i Nord-Norge (Alta eller Kirkenes). Tidligst mulig overtakelse er 01.10, i passelig tid før høststormer, vinterføre og mørketid. Vi stiller oss undrende til hvem pilotene er og hvor kompetansen skal hentes fra? Har pilotene kompetanse for å lande på kortbaner og fly i vanskelig nordnorsk klima? Dreier det seg om at de har fått opplæring i simulator eller har de erfaring med reelle landinger på kortbanenettet? Videre spør vi om hvem som skal ta vare på daglig vedlikehold av flyene?Vi er opplært til å tenke sikkerhet hele tiden. Det blir veldig vanskelig, usikkert og ubehagelig for en flysykepleier å jobbe i et fremmed miljø med ukjente piloter, ny flymaskin og nytt medisinsk utstyr i dårlig høstvær og der en stor andel av oppdragene innebærer bruk av kortbanenettet. Vi må ha fokus på pasienten, ikke det ytre miljøet. I dagens tjeneste er vi 100 prosent trygge på pilotenes kompetanse og at flysikkerheten blir ivaretatt slik at vi på oppdrag kan vi fokusere på pasienten. Det er ikke ønskelig at flysykepleiers konsertrasjon i pasientbehandlingen blir forstyrret av usikkerhet om flysikkerhet. Vi tillitsvalgte har fått sterke signaler fra kolleger, som vurderer å slutte i tjeneste og forlate jobben som flysykepleier, dersom vi ikke snarlig får svar på hvordan opplæring, kompetanse og kvalitet blir ivaretatt av BSAA.

Vi forlanger at flysykepleiere må trene nødprosedyrer og CRM (Crew Resource Management) sammen med BSAA piloter. Erstatningsflyene som eventuelt skal bemanne en nordnorsk base fra 1.10.2018 kommer fra Sverige. Flyet har annen innredning og annet medisinsk teknisk utstyr enn det vi har utsjekk på. Vi må være 100 prosent sikre på at vi kan betjene utstyr og kan de fly-operative oppgaver som vi har ansvar for. Dette kan være forskjellig fra operatør til operatør. Vi jobber sammen med LAT HF for å løse disse problemene, og vi er lovet ny utsjekk. Men tidsrammen er knapp. Vi kan ikke tro at BSAA heller er bekvemt med at flysykepleierne, som er en del av besetningen, har mangelfull opplæring og har hatt liten mulighet til å trene sammen med pilotene.

Pasientsikkerhet er viktigst for oss. I følge Helsepersonelloven skal vi varsle når pasientsikkerheten er truet. Vi må kjenne utstyr, flyoperative oppgaver og trene sammen med piloter. Dette krever tid og nøye planlegging. Trening og opplæring er kontinuerlig prosess, det må være et hovedfokus for ambulanseflytjenesten.

Regjering og Stortinget må ta fornuft og slutte det politiske spillet. Dette handler om liv og helse. Vi er oppriktig bekymret for at tjenesten kommer til rakne i løpet kort tid. Er det verdt å risikere dette på grunn av politisk ideologi? Vi mener at det eneste og rette er å annullere kontrakten og starte på nytt. Luftambulansetjenesten bør være del av den offentlige helsetjenesten.

Markus Pikkarainen, Tillitsvalgt Base Tromsø

Kicki Nytun Eriksson, HTV Base Kirkenes

Turid Rubach, Tillitsvalgt Base Alta

Signy Nordås, Tillitsvalgt Base Bodø

Kate Sørvik, Tillitsvalgt Base Brønnøysund

Harald Kjærstad, Tillitsvalgt Base Ålesund

Synnøve Vik Nikolaisen, Tillitsvalg Base Gardermoen