Et forslag som gir diskriminering?

– Hva er årsaken til at NRL er med i forhandlingene?

Jarl Hellesvik i EDL  Foto: Jarle Mjøen

Meninger

Statssekretær Anne Karin Olli hevder i et intervju i Altaposten den 18.5. 18 at den norske staten er folkerettslig forpliktet til å lovfeste en konsultasjonsordning for statlige organer, fylkeskommuner og  kommuner med Sametingssystemet og samepolitiske organisasjoner. 

Dette stemmer ikke. Det finnes ikke noen slik folkerettslig forpliktelse.  Jeg har påpekt dette ovenfor statssekretær Olli tidligere, men hun velger å gjenta dette.  Hvorfor er H, V og Frp i Regjeringen med på å spre dettet?  Det synes jeg at representanter for disse partiene skal gi oss en forklaring på.

Regjeringen har bestemt at Sametinget skal få komme med en høringsuttalelse før den eventuelt  fremmer et lovforslag om konsultasjonsplikt.  Dette skjer samtidig som det ikke gis noen signaler om at berørte organer og organisasjoner fra Hedmark til grensen mot Russland, skal få lov til å avgi høringsuttalelser. Om berørte organer og organisasjoner i dette området ikke får anledning til å komme med høringsuttalelser i denne saken, så er det et uttrykk for et så underutviklet, demokratisk sinnelag hos de urbane politiske elitene i Regjeringen og sentralt i H, Frp og V, at jeg ikke kan få sagt det.  Mener virkelig H-, V- og Frp sentralt at befolkningen nordenfjells  ikke er  meningsberettiget i denne saken ?

Regjeringen må øyeblikkelig fortelle oss som blir berørt av dette, om vi får lov til å komme med høringsuttalelser.

Vi i EDL har påpekt at dette bebudete forslaget kan være et brudd med innholdet i «FNs konvensjon til bekjempelse av alle former for rasediskriminering»(ICERD) som Norge har ratifisert og som er innlemmet i sin helhet «I lov om forbund mot rasediskriminering på grunn av etnisitet, religion m.v.» («rasediskrimineringsloven»). Om så er tilfelle, vil den bebudete loven være for statlig rasediskriminering å regne.

Vil Regjeringen foreta en vurdering av om en slik konsultasjonsordning,  kan  stå i motstrid til rasediskrimineringsloven og  et brudd på «FNs konvensjon til bekjempelse av alle former for rasediskriminering» ? Dersom Regjeringen ikke gjennomfører en slik offentlig vurdering vil den forsømme seg på det groveste når det gjelder et så alvorlig og ømtålig tema som statlig rasisme.

V-,H-,FRP-Regjeringen  har proklamert at den har forenkling av beslutningsprosedyrene i offentlig forvaltning som en målsetning. Når statssekretær Olli benekter at innføring av konsultasjonsplikt med Sametingssystemet og samepolitiske organisasjoner, også for fylkeskommuner og kommunene, vil føre til at beslutningsprosessene blir mer komplisert, og dermed vil bli fordyrende og forsinkende for berørte områder, så er det nesten så en ikke tror det en leser. Målsetningen om en forenkling av beslutningsprosedyrene kan neppe være tenkt å gjelde også for områdene fra Hedmark og nordover.

Vi ser at også Norske Reindriftssamers Landsforbund(NRL) har vært med i disse lukkende forhandlingene(«konsultasjonene»).  Hva er årsaken til det?  Vi ber om at Regjeringen gir oss en forklaring på hvorfor NRL har deltatt.

Jarl Hellesvik, leder i Etnisk

 og demokratisk Likeverd (EDL)