– Helt urimelige påstander

Leserinnlegg: – Finnes ingen grunnlag for å påstå at vi vil «tvinge» altapasienter til Hammerfest.

Direktør Lars Vorland i Helse Nord.  Foto: Helse Nord

Meninger

Ingen ting forundrer meg lenger når det gjelder altapolitikeres framstilling av Helse Nords arbeid med å utvikle sykehustilbudet i Finnmark. At fylkesutvalgsmedlem Trine Noodt er i stand til å tolke mitt innlegg til fylkesutvalget i Finnmark som en beskjed om at vi skal tvinge mange altapasienter til Hammerfest for å forsvare modernisering/nybygg, er komplett uforståelig.

Mer i Alta

Helse Nord RHF investerer nå 330 millioner kroner for å utvikle spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta. Det skjer i samarbeid mellom Alta kommune, Finnmarksykehuset og Helse Nord. Målet er at nærmere 80 prosent av all behandling av Altafolk skal kunne skje i Alta. Poliklinikk og dagbehandling utgjør det langt største volumet av sykehusbehandlingen, og dette tilbudet skal utvides i Alta. I tillegg økes antall senger til 20 hvorav Finnmarksykehuset får ansvar for 14 som skal yte spesialisttjenester. Dette vil føre til at pasientbehandlingen i Hammerfest reduseres noe, ikke at den øker.

Økte behov

I planleggingen for framtida må vi ta hensyn til endringer i antall innbyggere, økt behov for sykehusbehandling som følge av en eldre befolkning etc. Nasjonalt øker behovet for sykehustjenester med 30 prosent fram til 2030. I psykisk helsevern og rus regner vi med at behovet vil øke med 25 prosent. I nord vil veksten bli mindre dersom befolkningsutviklingen fortsetter som nå.

Akutt på lokalsykehus

Når det gjelder akutt behandling er det helsetjenesten som bestemmer hvor pasienten skal behandles. Da tar vi først og fremst hensyn til hvor det finnes kapasitet og kompetanse til å løse oppgaven. Svært mye kan og skal skje på lokalsykehus. Universitetssykehuset Nord-Norge skal ikke brukes på oppgaver som kan løses andre steder. De har som hovedoppgave å yte lokalsykehustjenester til folk i sitt nærområde og høyspesialiserte tjenester til landsdelens befolkning. Slik vil det også bli i framtida.

Altaposten og saklig debatt

Ingen ting forundrer meg heller lenger når det gjelder Altapostens evne til å framstille en sak slik at det skaper inntrykk av at Helse Nord planlegger å «tvinge» altapasienter til Hammerfest, uten at det finnes grunnlag for det i det vi sier eller skriver. Helse Nord og Finnmarksykehuset vil i 2016 ta stilling til omfang av modernisering/nybygg i Hammerfest. Oppstart er planlagt i 2019.

Finnmarksykehuset og Helse Nord vil også, i samarbeid med Alta kommune, fortsette planleggingen og gjennomføre utbyggingen i Alta fordi vi mener det er nødvendig og til det beste for befolkningen. Så håper vi på en saklig debatt basert på det som sies og skrives. Urimelige fortolkninger som bare har som formål å så tvil om motiver, prosesser som gjennomføres og de beslutninger som er tatt skaper dårlige samarbeidsforhold. Det gagner ingen.