Vellykket filmkonferanse for urfolk i Kautokeino

foto