– Hun ønsket mildere risikovurderinger for å kunne kutte folk

– Risikoen reduseres ikke selv om økonomien blir dårligere!

VITNET I RETTEN: Rektor Inger Persen.  Foto: Tom Skoglund

New Articles

Påstanden rundt de mye omtalte risikovurderingene i «Bruer-saken» er at Bjørnar Bruer som leder for elevboligene og brannvernleder for bygningene tilknyttet elevboligene misbrukte sin posisjon. Måten han ifølge ledelsen skal ha gjort dette på var å utforme «for strenge» risikovurderinger, slik at det ikke skulle være mulig å kutte i folk. Riskoområder som havnet på rødt ville vanskeliggjøre kutt, var tanken.

Trøbbel med loven

I sin prosedyre forsøkte advokat Eirin Halvorsen Lillehof å snu hele problemstillingen på hodet:

– Riskovurderingene har alltid vært på rødt. I 2012 var risikoen vurdert sli, i forhold til brann / branntilløp. Disse var tilsendt rektor Inger Persen og assisterende rektor Ann Kristin Strøm. Og ingen reagerte på disse da, det kom ingen innsigelser fordi man på daværende tidspunkt ikke hadde behov for å få risikovurderingen ned, sa Lillehof.

Dette behovet meldte seg senere, da skolen måtte kutte.

– Men risikovurderinger skal ikke tilpasses økonomiske rammer. En risikovurdering skal basere seg på vurdering av den konkrete risikoen knyttet til virksomheten som drives. Og risikoen reduseres ikke selv om økonomien blir dårligere! Risikoen vil være den samme, kutter man i antall ansatte så må ville man i dette tilfellet måtte akseptere å leve med en høyere risiko, sa Lillehof.

Problemet er lovverket. For et sted går grensa i forhold til hvor høy risiko man kan akseptere.

– Og det er egne regler for særskilte brannobjekter, slik bygningene til elevboligene er.

– Uforsvarlig

Lillehof påpekte at hun mener Bruer ikke ville gjort jobben sin som brannvernleder om han ikke sto på sitt rundt risikovurderingene.

– Her er det masse ungdommer som er i deres (miljøarbeidernes, red. anm) varetekt når de er på jobb. Og det er ikke bare elever de skal hanskes med, ikke helt sjeldent at kommer noen og oppsøker elevboligene, med ulik bakgrunn for sine besøk. Vi vet at det har vært voldsepisoder mot ansatte, fra eksterne personer. Og risikovurderingene skal også verne de ansatte, sa Lillehof.

– Ledelsen ved Alta videregående skole har vist at de ikke forholder seg på en forsvarlig måte til lovverk og avtaleverk, i forhold til de grep de foretar seg. Jeg tror ikke verken Inger Persen eller Ann Kristin Strøm på noe tidspunkt gjorde seg kjent med disse reglene når de bestemte seg for at elevboligene skulle ha nye risikovurderinger. De sa, «der vi vil ha det resultatet og den bemanningen – slik at vi får en billigere turnusordning».