Berg scoret to i trygg Glimt-seier i Reykjavik

foto