(Minner om at det er mulig å bytte bilde i spilleren)

Kommunestyret i Alta kommune møtes tirsdag kl. 10, og har følgende saksliste:

 • PS 40/22 Godkjenning av innkalling med saksliste

 • PS 41/22 Godkjenning av årsmelding og årsregnskap 2021

 • PS 42/22 Alta Havn KF - Årsregnskap og årsberetning 2021

 • PS 43/22 Budsjettregulering 1 2022

 • PS 44/22 Vertskommuneavtale oppmålingstjenester

 • PS 45/22 Omstilling i Alta kommune

 • PS 46/22 Plan for offentlig uterom

 • PS 47/22 Alta Brannvesen – Forprosjekt for nytt brannøvingsfelt

 • PS 48/22 Gjennomføringsavtale - finansiering og bygging av strekningen Steinfossveien - Skillmo.

 • PS 49/22 Sluttbehandling - Detaljregulering for Gakorimyra Sør, B7

 • PS 50/22 Sammenslåing av Vest-Finnmark Kommunerevisjon IKS og KomRev Nord IKS

 • PS 51/22 Tilstandsrapport barneverntjenesten vår 2022

 • PS 52/22 Plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv - rullering 2021-2022

 • PS 53/22 Rapport etter Forvaltingsrevisjon - Rus og Psykisk helsevern

 • PS 54/22 Nyvalg - Valg av varamedlem til representantskapet for Verdensarvsenter for bergkunst – Alta Museum IKS

 • PS 55/22 Kiwi 175 Maskinsvingen - søknad om salgsbevilling alkoholholdig drikk gruppe 1