– Får vi innfridd 11 «krav» er Talvik fornøyd

– Dette er små tiltak som gir bolyst og utvikling.

IKKE STORFORLANGENDE: Leder av Talvik Arbeiderlag, her fotografert for en tid tilbake da arbeidet med E6 gjennom byda pågikk, har på vegne av bygdefolket foreslått 11 tiltak som han håper blir tatt inn i arealplanen når den nå rulleres.  Foto: Altaposten

pluss

Det sier leder i Talvik Arbeiderlag, Øystein Pedersen. Han og partilaget har tatt utfordringen fra Alta kommunes avdeling for samfunnsutviklinig og lagt mye arbeid i å få et bredest mulig høringsforslag til rulleringen av arealplanen som nå er i gang.

– Noen av innspillene kom fram under folkemøtet i forbindelse med rulleringen av arealplanen, men vi i arbeiderlaget har vært aktivt ute og invitert medlemmene til å komme med innspill. De har vi bearbeidet og spiller de nå videre inn til arealplanleggerne, forteller Pedersen.

Bolig viktig

Han legger ikke skjul på at bolig-utfordringene i Talvik er noe svært mange i bygda er opptatt av, og selvsagt også arbeiderlaget.

– Det er helt nødvendig å legge til rette slik at det kan bli en jevn fornyelse i bygda gjennom nyetableringer. Da trenger vi boligfelt og flere tomter. Samtidig er vi også opptatt av at det skal legges til rette for leilighetsbygging. Tanken her er at noen når de blir eldre heller vil ha en lettstilt leilighet enn en stor enebolig som enten kan selges eller inngå i et generasjonsskifte i familien, forklarer Ap-lederen.

Han har stort håp om at Ressebakken boligfelt, som ferdig utbygd i flere trinn kan gi rundt 30 boligtomter, snart vil være byggeklart.

– Grunnundersøkelsene er ferdig, og nå venter vi bare på resultatet. Det er bra at sikkerheten i forhold til kvikkleire tas på alvor, men vi er alvorlig utålmodig her ute på å få i gang boligbyggingen. Selv om Ressebakken nå kommer, kan vi ikke stoppe her. Vi må tenke framover. Derfor spiller vi også inn flere alternative areal for boligbygging.

Scooterløype og sentrum

I de 11 tiltakene som er levert planadministrasjonen er det flere som Pedersen tror bil gi betydelig økt bolyst om de tas inn i planen. Et er så enkelt som å gjøre en liten sving på scooterløypa fra bygda når den kommer opp på fjellet slik at et godt fiskevann kan nås. Et annet forslag fra arbeiderlaget er å regulere om industriområdet sentralt i bygda til et sentrumsareal som har plass til både grønt og tilrettelagt bruk i form av benker og gjerne lekeapparat for barn. Et annet svært viktig krav er å få sikre trafikkforhold ved skolen.

– Det er ikke store prosjekt og ublu krav. Får vi en løsning på de fleste vil det blir stor applaus hos oss i Talvik, sier Øystein Pedersen.

Her er de 11 innspillene fra Talvik Arbeiderlag:

 • Nytt boligfelt Storvannsveien. Det bør igangsettes en plan for boligområde, videre fra Storvannsveien 13 til Vassbotnveien
 • Fortetnings tomter. Det må settes av areal til fortetningstomter i sentrum av Talvik.
 • Omregulering av «ridebane» til bolig/leiligheter. Område Gnr11, bnr 133 omreguleres til boligformål eller leiligheter
 • Omregulering av industriområde til et bygdesentrum. Området ved båthavna omreguleres til et sentrumsområde for Talvik. Der vil vi ha mulighet for å kunne tilrettelegge for en liten bygdepark eller fellesareal osv.
 • Gangfelt E-6 til barnehage. Det må reguleres inn et gangfelt fra E-6 til Talvik Skole. Det er mye trafikk i tidspunkter skolen begynner og slutter.
 • Utvidet parkeringsareal Talvik skole/barnehage. Det bør settes av areal fra landbruket til å øke parkeringsarealet ved Talvik Skole og Barnehagen.
 • Snøskuter løype. Snøskuter løpe 3 fra bydalen til hytteområdet. Løype som går over 3 storelvvann, forlenges med noen hundre meter innom 4.storelvvannet.
 • Utvidet parkering løypestart. Parkeringsplass ved løpestart i Kløyva må utvides. Den er pr dags dato for liten i forhold til bruken.
 • Steinfjellveien. Reguleres til sommerløype, der det er mulig å kjøre med ATV. Tilgang til hyttefelt og fjell. Frem til brua ved storelva.
 • Veien til første Småvannet. Omreguleres til en bruksvei for offentligheten
 • Grustak Melsvik. Det må settes av areal for bygde grustak for Talvik i Melsvik. Der er gode grusforekomster både på øvresiden og nedsiden av E-6.