– Kåfjord skole er lagt ned på lovlig vis

Skolenedleggelsen er innholdsmessig lovlig, mener Fylkesmannen i Troms.

LOVLIG VEDTAK: Fylkesmannen i Troms tar ikke lovlighetsklagen til følge. Vedtaket om å legge ned Kåfjord skole er gjort på riktig måte.  Foto: Arkiv

pluss

I desember 2016 vedtok kommunestyret i Alta å legge ned Kåfjord skole. Vedtaket ble klaget inn til Fylkesmannen i Finnmark. Fylkesmannen underkjente vedtaket og saken måtte behandles på nytt. I august ble skolen igjen vedtatt lagt ned.

Venstres Raymond Londal, Per Tore Bech Nygård og Tommy Hæggernæs sendte da inn en lovlighetsklage. Fylkesmannen i Finnmark erklærte seg inhabil og Fylkesmannen i Troms ble oppnevnt som settefylkesmann.

Nå er saken undersøkt og Fylkesmannen tar ikke klagen til følge.

Ikke barnas beste

De tre representantene hevdet i sin klage at Alta kommune ikke har gjennomført en nedleggingsprosess som ivaretar barna, foreldrene og de ansatte på Kåfjord skole på en tilfredsstillende måte.

Fylkesmannen har sjekket om saksbehandlingsreglene er fulgt, om det er adgang etter loven til å fatte avgjørelse med et slikt innhold og om myndigheten til å fatte en slik avgjørelse ligger til det aktuelle organet. Og fylkesmannen konkluderer med at:

  • Fylkesmannen finner ikke at vedtaket heftes av personelle kompetansemangler, og anser dermed vedtaket for å være truffet av riktig organ.
  • Fylkesmannen finner at vedtaket ikke heftes av innholdsmessige mangler, og at vedtaket derfor er innholdsmessig er lovlig.
  • Fylkesmannen finner grunn til å bemerke at det ofte vil være ulike meninger om hvilket omfang en utredning av fremtidig skolestruktur skal ha og hvor grundig en prosess knyttet til dette skal være, herunder hva som skal ligge i kravet til forsvarlig utredning av saken. Ved vurdering av saksbehandlingen i denne type saker må det også hensyntas, slik også Utdanningsdirektoratet viser til i sitt rundskriv, at avgjørelser knyttet til skolestruktur ligger i kjerneområdet av den kommunale handlefriheten, og at en avgjørelse må bygge på kommunestyrets økonomiske, politiske og samfunnsmessige prioriteringer.

Samtidig bemerker fylkesmannen at andregangs behandling av saken kan sies å være noe kort for slike typer saker. Det er likevel nødvendig å se de to behandlingene av saken i sammenheng for å vurdere hvor godt opplyst saken var for kommunestyret på tidspunktet for vedtaket.

Fordeler med bredere pedagogisk miljø

Fylkesmannen legger, i likhet med kommunen, til grunn at undervisningstilbudet som elevene vil få ved Talvik skole vil oppfylle kravene i opplæringsloven. Ulemper som lengre skolevei og større forhold ved den nye skolen, må vurderes opp mot de fordeler som et bredere pedagogisk miljø og større spredning i faglig kompetanse på en større skole kan gi. Det enkelte barns mulighet til å bli kjent med og knytte relasjoner til flere barn, vil også kunne være en positiv faktor med å gå på en større skole.

Konklusjonen blir etter dette at vedtaket om nedleggelse av Kåfjord skole er blitt til på lovlig måte, og er innholdsmessig lovlig. Lovlighetsklagen tas dermed ikke til følge.