Ordfører Geir Ove Bakken i Alta og kollega i Kvalsund, ordfører Ragnar Olsen mener Adam K. Hætta i reindriftsforvaltningen tar munnen for full når han hevder at kommunene foreslår hyttefelt i «hytt og pine».

– Det utsagnet får stå for Hættas egen regning, sier Olsen mens Bakken sier:

– Det føler jeg ikke at vi gjør. De områdene som er kommet, er kommet etter demokratiske prosesser, men samtidig er det slik at vi vet at vi får reelt press fra reindrifta når vi foreslår utbygginger. Men at vi kaster frem forslag i hytt og pine, det gjør vi ikke.

Hallgeir Strifeldt i Alta kommunes planavdeling sier til Altaposten at det er helt vanlig å foreslå flere hytter enn det man tror man får gjennomslag for.

– Dette er en forhandlingssituasjon og helt vanlig prosedyre, sier Strifeldt.

Disponerer fire prosent

Til tross for både konflikter og rettssaker med reindrifta mener Ragnar Olsen det er helt feil å fremstille Kvalsund som en kommune som overkjører reindriftsnæringa.

– Som ordfører har jeg 3-4 prosent landareal som jeg kan disponere, mens 96 prosent er forbeholdt reindrifta. I tillegg har reindrifta fått masse areal som følge av nedlagte gårdsbruk, sier Olsen som mener dette i sum er bevis nok på at kommunen tar hensyn til reindriftas behov.

Stolt over hyttevekst

Olsen tilbakeviser at Kvalsund kommune planlegger 1200 nye hytter, men sier det riktige tallet er 600 nye hytter i tillegg til de 1200 hyttene kommunen har i dag. Olsen synes det er helt uproblematisk at Kvalsund kommune er den kommunen i Vest-Finnmark som har flest hytter i reinbeiteområder.

– Det er jeg veldig glad for. Det skaper aktivitet, inntekt og sysselsetting. Som ordfører er jeg nødt å tenke helhetlig og ta hensyn til alle sider, sier Olsen.

– Så det betyr at fritidshytter og andre næringers behov kommer foran reindriftas behov?

– Det har jeg ikke sagt. Vi tar hensyn til alle. Og er det noen som har fått mulighet til å komme med innsigeleser og bli hørt i arealprosessen så er det nettopp reindrifta, sier Olsen.

– De blir tatt med i prosessen, men blir de hørt i forhold til sine ønsker?

–Det skal ikke være slik at alt det reindrifta ønsker skal bli tatt hensyn til. De må også tilpasse seg, mener Olsen.

Hytter ved kysten

Ordfører Geir Ove Bakken i Alta synes det er dumt å henge seg opp i de hyttene som allerede er kommet.

– Nå må vi se fremover og i Alta kommune har vi lagt planer for å bygge ut hytter i kystnære områder, sier han.

– Vil det si i kystområder som ikke berører reindrifta?

– Det må ikke være slik at det er umulig å finne områder som ikke berører reindrifta. Det er så store områder i Finnmark at her må det være plass til alle, fastslår Bakken som fortsatt etterlyser dialog.

– Jeg savner at reindrifta kommer og spør oss om det er noe de kan bli bedre på. Jeg tror at reindrifta også er tjent med å ha et godt forhold til andre næringer.

Bakken viser til at dette faktisk er mulig.

– Når det gjelder de nye planene i Sarves så har aktørene en kjempegod dialog med reineierne.