MDG-representant Miriam Akkouche, som hadde en stillingsprosent frikjøp for å lede disputvalgtet, flyttet til Bergen for å studere. I desember valgte kommunestyret å legge ned utvalget og overføre oppgavene til hovedutvalget. Bakgrunnen var et ønske om å spare penger på politisk virksomhet.

– Det er en aktverdig grunn, men det kan ikke bety at hovedutvalget alene skal behandle dispsøknadene. For oss i Frp er det en helt uaktuell modell som medfører at det kan ta månedsvis før en enkel disp-søknad blir behandlet, sier hovedutvalgsmedlem Odd Erling Mikalsen.

Åtte søknader

På hovedutvalgsmøtet som ble avholdt 22. januar var det kommet inn åtte søknader om dispensasjon fra motorferdselsloven. Alle av en slik karakter at hovedutvalget innvilget søknadene.

– Problemstillingen ble imidlertid reist om alle søknader mellom møtet 22. januar og til nytt møte 19. mars skal bli liggende ubehandlet. Det er i tilfelle fullstendig uakseptabelt og ikke en servicekommune som Alta verdig, sier Odd Erling Mikalsen.

Han viser til at problemstillingen ble reist i hovedutvalget, og slik han tolket hovedutvalget var det nå aktuelt å ta opp med kommunestyret om ikke et mer effektivt og mindre byråkratisk dispensasjonsutvalg burde reinnføres.

– Må finne løsning

Leder i hovedutvalget, Otto Erik Aas (SV), er helt enig med Mikalsen at kommunen ikke kan leve med at organisasjoner og enkeltpersoner som har gode og aktverdige grunner for å kjøre utenfor løype, ikke skal få svar på sin søknad, ikke minst når det haster.

– Praksisen har vært slik i kommunen at søkerne har fått svar nesten umiddelbart. Da kan vi ikke plutselig endre systemet slik at det går uker, kanskje måneder mellom hver gang vi har møte og behandler søknadene, sier Aas og legger til:

– På hovedutvalgsmøtet lanserte jeg en mulighet der jeg som hovedutvalgsleder sammen med en fra administrasjonen møtes jevnlig for å behandle søknadene. Så legges vår behandling fram for hovedutvalget som  får mulighet til å etterprøve vår behandling, eventuelt justere kursen. Jeg har et frikøp, og dette ville ikke koste mer. Så foreslo Bent Berg (Ap) at en fra opposisjonen kunne tiltre sammen med meg og fra administrsjonen, men heller ikke dette ble akseptert av hovedutvalget. Husker jeg ikke helt feil var det Høyre som hadde sterkest anførsler mot dette.

Aas lover imidlertid at han og politisk ledelse skal finne en løsning, og at det innen relativt kort tid skal være på plass et system som ivaretar og sikrer innbyggerne et relativt raskt svar når det søkes dispensasjon.