Og det har skattemyndighetene visstnok rett i, skal vi tolke en fersk dom fra Alta tingrett, som har hatt saken oppe til vurdering.

12. mai 2000 ble det foretatt to engangsutbetalinger til Frank Tore Olsen og Jan Kyrre Olsen fra Altafjord oppdrett AS på henholdsvis 550.000 kroner og 300.000 kroner.

Utbetalingene er oppgitt til ligningsmyndighetene i Frank Tore Olsen og Jan Kyrre Olsens selvangivelser for år 2000.

Betalte for aksjekjøp

Etter at bedriften hadde bokettersyn for dette året, ble brødrene etterlignet for disse beløpene, ettersom skattemyndighetene anså utbetalingene for å være lønn og ikke lån. Overligningsnemnda var enig, etter at brødrene hadde klagd på avgjørelsen.

Men brødrene ga seg ikke, og stevnet derfor Finnmark fylkesskattekontor med krav om at skattleggingen av beløpene – både marginalbeskatning og tilleggsskatt – måtte oppheves.

Advokat Harald Fredrik Strandenæs anførte for tingretten at en rekke forhold taler for at utbetalingene anses som lån og ikke lønn:

At det dreier seg om to engangsutbetalinger, som ikke har gått til dekning av livsopphold, men som skulle gå til aksjeplassering.

At det ikke er foretatt forskuddstrekk av utbetalingene.

At det foreligger tilbakebetalingsplikt.

At oppdrettsselskapets motiv viser at utbetalingene var lån og ikke lønn.

At deres lønnsutbetalinger var på et normalt nivå.

Snakke til rette

Med hensyn til spørsmålet om det forelå en tilbakebetalingsplikt, har brødrene anført at det er åpenbart siden det forelå andre aksjonærer, og at de ikke ville akseptere at pengene ikke ble tilbakebetalt.

Det forelå ingen uttrykkelig nedbetalingsplan, men brødrene har vist til at Kyrre Olsen var far og sjef – og dersom de ikke betalte så kunne han «snakke dem til rette», samt at selskapet kunne bruke alminnelige innfordringsmetoder.

Lånet var sikret i og med at Kyrre Olsen hadde i tankene at lånene skulle tilbakebetales ved utbetaling av utbytte fra selskapet når sønnene ble aksjonærer.

Ikke tilleggsskatt

Skattemyndighetene mente imidlertid at det forhold at brødrene ville få utbytte i år 2001, ikke taler for at utbetalingene i år 2000 var å anse som lån, men snarere som forskudd på lønn.

Etter en samlet vurdering av argumentene fra partene, konkluderer tingretten med at skattemyndighetene har hatt rett; beløpene må føres som lønn og dermed skattlegges.

Retten er imidlertid ikke enig i at brødrene bør ilegges den tilleggsskatten som ligningsmyndighetene har lagt på toppen av vanlig beskatning. For ileggelse av tilleggsskatt er det en nødvendig betingelse at skattyterne objektivt sett har gitt uriktige opplysninger eller unnlatt å gi fullstendige opplysninger, og at skattyterne kan bebreides for dette.

– Retten er av den oppfatningen at skattyterne i dette tilfellet ikke var forpliktet til å opplyse om at utbetalingene var å anse som «lønn». På denne bakgrunnen er retten kommet til at Frank Tore Olsen og Jan Kyrre Olsen har gitt de opplysningene de er forpliktet til å gi i henhold til ligningsloven, og at tilleggsskatten må oppheves, befaler tingretten.