Dermed har utbyggerne Tore Wæraas og Bjørn Arild Johansen, de likeverdige aksjonærene i selskapet Alta Maritim AS som eier området og står klar til å bygge ut, bare en mulighet igjen: Sørge for en politisk omgjøring av plan- og utbyggingssjef Ommund Heggheims avgjørelse.

Bestemmer

Så langt har imidlertid Heggheim og hans administrasjon satt politikerne på sidelinjen. Søknaden fra Alta Maritim AS om å få omregulere området fra industri til bolig har en tid ligget på skrivebordet til Heggheim.

Plan- og utviklingssjefen har vurdert om han med hjemmel i delegert myndighet skulle anbefale en omregulering eller ikke. Alternativet var å legge saken fram for planutvalget for avgjørelse. Heggheim og hans administrasjon har imidlertid valgt å holde politikerne utenfor.

I brevet til utbyggerne redegjøres det for at vanlig praksis er at søknader om oppstart av privat regulering legges fram for planutvalget. I Alta kommune har imidlertid politikerne delegert denne myndigheten til plan- og utviklingssjefen.

Sier nei

Nå har Ommund Heggheim benyttet fullmaktene fra politikerne. Det betyr et krystallklart nei til byggeplanene. I brevet til utbyggerne begrunner plan- og utviklingssjefen avgjørelsen slik:

«Administrasjonen mener i utgangspunkt at prosjektet fremstår som et både interessant og spenstig forslag. Det vurderes videre at prosjektet i så måte vil være nyskapende i Alta-sammenheng. Utfordringen foreligger i at området på nåværende tidspunkt er regulert til industriområde, og administrasjonen mener at en omregulering til boligformål på nåværende tidspunkt ikke er aktuell. Skaialuft/Vesta Marin er ett av de få sjørettede industriområder Alta har og er i så måte en unik reserve dersom det skulle dukke opp aktører som er avhengig av tilgang til sjøen.»

Kan ankes

Ifølge administrasjonen byr også planene fra Wæraas/Johansen på en rekke utfordringer i forhold til omkringliggende eneboligbebyggelse. En eventuell omregulering vil medføre at det kun blir tilbake et mindre industriområde midt i boligområdet sør for prosjektområdet.

Dette mener administrasjonen er lite ønskelig, og en av årsakene til at Heggheim og co sier nei til søknaden. I brevet til utbyggerne gjør imidlertid planadministrasjonen oppmerksom på at beslutningen kan ankes inn for kommunestyret.

Spenstig prosjekt

Boligprosjektet i Skaialuft har arkitektoniske paralleller til hotellet i Dubai, Aker Brygge og Seilet i Molde. I Alta ønsker eiendomsutviklerne å skape et boområde av det tidligere Westamarin-anlegget. Miljøet rundt de 140-150 leilighetene, fordelt på flere bygg, vil være maritimt. Et spektakulært boligtårn i 15 etasjer sentralt plassert i komplekset vil gjøre prosjektet spesielt, og bli et landemerke for Alta.

Prislappen for Skaialuft Brygge er anslått til å ligge rundt 250 millioner kr. Men selv om prislappen vil være høy avviser utbyggerne at dette kun er et prosjekt for eliten.

– Definitivt ikke. Vi skal inn i et marked hvor pris og kvalitet vil være avgjørende for å få solgt leilighetene. Prosjektet vil være et bidrag til å holde boligprisene i Alta nede, har Bjørn Arild Johansen og Tore Wæraas tidligere uttalt.

Foto: Rolf Edmund Lund